Till sidinnehåll

Hyperkalcemi

10.1

Bakgrund/vanliga orsaker

Alla typer av maligna neoplasier kan ge hyperkalcemi, men det är vanligast vid bröstcancer, lungcancer, lymfom, njurcancer och myelom. Oftast är det korrelerat till skelettmetastasering men t.ex. småcellig lungcancer kan producera ett PTH-liknande hormon som ger hyperkalcemi.

10.2

Symtom

 • Påverkan på CNS: 
  • Kognitiv dysfunktion, depressivitet.
  • Trötthet. 
  • Illamående, anorexi. 
 • Minskat vätskeintag och samtidigt njurpåverkan med försämrad koncentrering av primärurinen. Det leder ofta till eskalerande dehydrering. Tidigare njurfunktionsnedsättning ökar risken. Störningar i elektrolytbalansen följer ofta med förlust av natrium, kalium och magnesium. 
10.3

Inledande handläggning

Utredning:

 • P/S-Ca.
  Joniserat Ca och/eller albuminkorrigerat kalcium.
  P/S-Ca måste alltid kompletteras med joniserat Ca och/eller albuminkorrigerat kalcium då nivån av aktiv jon avgör symtomen. Eftersom det är vanligt med lågt albumin hos cancerpatienter kan de ha symtomgivande hyperkalcemi trots ett normalt P/S-kalcium. 
 • Elektrolytstatus (K, Na, fosfat) och njurfunktion.

Åtgärder:

 • Rikligt med vätska; 3–5 liter NaCl 9 mg/ml är viktigast, eventuellt med tillägg av furosemid. 
 • Bisfosfonater iv (zoledronat 4 mg) ges efter initial rehydrering.
 • Fortsatt god hydrering är viktigt.
 • Kortisonbehandling framför allt vid hematologisk malignitet.
 • Överväg akut remiss till sjukhus vid hyperkalcemi och symtom, se Observandum nedan. 
 • Lindrig till måttlig hyperkalcemi bör fortsätta följas. Orsaken bör fastställas.
 • Vid fortsatta symtom trots ovanstående behandling överväg kalcitonin. Även denosumab, speciellt vid njursvikt.
10.4

Observandum

Äldre människor är mer känsliga för hyperkalcemi än yngre och en hyperkalcemisk kris kan hos äldre utvecklas tidigare. 

Hyperkalcemi kan utvecklas snabbt vid t.ex. högmaligna lymfom och akut remiss till sjukhus bör därför övervägas vid hyperkalcemi och symtom även vid lätt till måttligt förhöjda värden.

10.5

Översikt fortsatt handläggning

Dialys kan i sällsynta fall bli aktuellt.

10.6

Länkar