Till sidinnehåll

Kolit

12.1

Bakgrund

Inflammation i tjocktarmen kan ha ett flertal orsaker hos cancerpatienter såsom neutropen enterokolit (tyflit), virusgastroenterit, Clostridium difficile-infektion, cytostatika, strålbehandling och immunomodulerande läkemedel (se kapitel 11 Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare).

12.2

Symtom

 • Diarré.
 • Buksmärta.
 • Blod i avföringen.
 • Tarmparalys.
 • Illamående/kräkningar.
 • Feber.
12.3

Inledande handläggning

Utredning:

 • Anamnes (duration, frekvens, färskt/svart blod, smärta, misstänkt föda, läkemedel).
 • Status inkl. rektalpalpation (palpationsömhet, tympanism, tarmljud, fekalom, faecesutseende).
 • Blodstatus, njurfunktion + elektrolyter, CRP ev. procalcitonin. 
 • Blododling vid feber.
 • Faecesodling/Clostridium difficile toxin. 
 • Ev. virusdiagnostik (norovirus, rotavirus).
 • DT-buk vid oklar diagnos eller uttalade symtom.

 

Åtgärder:

 • Vid immunoterapi: Ge kortison tidigt i form av Prednisolon 0,5–1 mg/kg. Grad av biverkan avgör dos. Kontakta behandlande enhet. (se kapitel 11 Immunrelaterade biverkningar vid behandling med checkpointhämmare).
 • Kortison kan även övervägas vid genomgången strålbehandling.
 • Antibiotika vid sannolik/bevisad bakteriell infektion eller neutropen enterokolit.
 • Iv vätska vid misstanke om intorkning.
 • Ev. tarmvila vid uttalade symtom.
 • Kirurgbedömning vid behov.
12.4

Översikt fortsatt handläggning

Hos patienter som är gravt immunsupprimerade kan flera geneser misstänkas, exempelvis virus. Koloskopi med biopsi kan hjälpa vid differentialdiagnostik. I ovanliga fall kan tarmresektion alt. avlastande stomi krävas.

12.5

Länkar