Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Syftet med vårdprogrammet är att uppmärksamma allvarliga symtom och tillstånd hos cancerpatienter där akuta åtgärder är nödvändiga. Detta oavsett var i vården patienten söker.

Syftet är också att sprida kunskap om det akuta omhändertagandet av dessa tillstånd för att möjliggöra en likvärdig vård i landet. Syftet är inte att ge stöd i fortsatt handläggning på onkologklinik eller liknande. Där hänvisas till diagnosspecifika vårdprogram och lokala riktlinjer.

I och med att allt fler patienter lever länge med sin cancerdiagnos kommer det att bli vanligare med symtom och tillstånd med maligna orsaker.

Bilaga Trombos och blödning är ett fristående dokument som riktar sig till behandlande specialistklinik. Syftet med bilagan är att belysa profylax, diagnostik, behandling och uppföljning av trombos och blödning hos cancerpatienter samt att beskriva när man inom onkologin kan använda direkta orala antikoagulantia (DOAK) och när man inte bör använda DOAK utifrån diagnos och interaktioner med pågående eller planerad behandling.