Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

23.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

23.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande: Karin Stålberg,
Docent, överläkare, gynekologisk kirurgi, kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Caroline Lundgren
Med.dr, överläkare gynekologisk onkologi, sektionen för gynekologisk cancer, Karolinska sjukhuset

Elisabeth Epstein
Docent, överläkare, gynekologi, ultraljudsspecialist, Kvinnokliniken, Södersjukhuset

Henrik Falconer
Docent, överläkare, gynekologisk kirurgi, sektionen för gynekologisk cancer, Karolinska sjukhuset

Annika Holmqvist
Med dr. gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset, Linköping

Jenny Jönsson
Med.dr, specialistläkare i onkologi och gynekologisk onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Henrik Leonhardt
Med.dr, överläkare, Buk-Kärlsektionen, Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Evelyn Lundin
Med.dr, överläkare, gynekologisk kirurgi, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Åsa Lång
Specialistläkare, gynekologisk onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Anna Måsbäck
Med.dr, överläkare, patolog, klinisk patologi i Lund, Labmedicin Skåne

Evangelina Moriati
Gynekologisk kirurgi, Umeå

Jan Persson
Överläkare, professor, gynekologisk kirurgi, kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Ruth Sanchez Hermansson
Med dr, överläkare, gynekologisk onkologi, Universitetssjukhus, Örebro

Camilla Sköld
Med Dr, specialistläkare gynekologisk onkologi, onkologkliniken, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Åsa Åkesson
Överläkare, gynekologisk kirurgi, kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Britta Lindqvist
Med Dr, Överläkare, gynekologisk onkologi, sektionen för gynekologisk cancer, Karolinska sjukhuset

Constantina Mateoui
Patolog, Diagnostisk patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

David Lindqvist
Docent, överläkare, onkologkliniken, Norrlnands Universitetssjukhus, Umeå

Patient- och närståendeföreträdare
Mia Semb, Nätverket mot gynekologisk cancer

23.2.1

Omvårdnadsrepresentanter

Ruffa Herlitz
Kontaktsjuksköterska, Onkologen, Lund

Christin Borg
Kontaktsjuksköterska, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Carin Rundström
Kontaktsjuksköterska, Regional processledare, gyncancerprocessen,
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Elin Turborn
Kontaktsjuksköterska, Kvinnokliniken, Umeå Universitetssjukhus, Umeå

23.3

Adjungerade författare

23.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Julia Bak, Maria Bjurberg, Preben Kjölhede, Shokoufeh Manouchehr, Katarina Shanbhag, Boel Söderén och Bengt Tholander.

Kristina Aglund, överläkare, gynekologisk onkologi, onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus

Per Rosenberg, representant Svenskt kvalitetsregister för gynekologisk cancer

Thomas Högberg, representant Svenskt kvalitetsregister för gynekologisk cancer

23.5

Stödteam, verksamma vid RCC Väst

Malin Samuelsson, utvecklingsledare vård
Christian Staf, statistiker
Tim Säll, statistiker
Charlotta Briggman, administrativ koordinatorLena Nilsson, administrativ koordinator

23.6

Jäv och andra bindningar

Medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Väst.

23.7

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Caroline Lundgren, med Karin Stålberg som efterträdare under 2022, till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Regionledningskontoret i Region Östergötland
 • Region Kronoborg
 • Region Halland
 • Region Skåne
 • Region Jönköpings län
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala/Örebro
 • Region Norra sjukvårdsregionen
 • Norra regionen
 • Region Västra Götaland
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berörda enheter
 • Kvinnosjukvård Dalarna
 • Kvinnoklinikerna och onkologklinikerna vid U-sjukhuset i Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Gyncancermottagningen, Karolinska sjukhuset Solna
 • Kvinnokliniken Västerås
 • Rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus
 • NAG Ärftlig cancer
 • Vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering
 • SFPM – Svensk förening för palliativ medicin
 • NAC – Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel
 • Svensk förening för Anestesi- och intensivvård
 • PNR RCC Syd
 • PNR RCC Väst
 • Nätverket mot gynekologisk cancer och PNR RCC Norr
 • Svensk kuratorsförening
 • SSGO – Svensk förening för Obstetrik & Gynekologi
 • SWEDPOS – Svensk förening för Psykosocial Onkologi & Rehabilitering
 • SFPO - Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Anhörigas Riksförbund
 • SSOS – Sveriges sjuksköterskor inom området smärta

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.