Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Deltagarna i vårdprogramgruppen representerar gynekologisk tumörkirurgi, bild- och funktionsmedicin, gynekologisk onkologi, cytologi och patologi, och har en gedigen klinisk och vetenskaplig erfarenhet. Deltagare med omvårdnadskompetens samt en patientrepresentant har också ingått i gruppen. Samtliga sjukvårdsregioner har varit representerade.

22.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Per Rosenberg

Ordförande, med. dr, överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping, onkologiska kliniken

Kristina Aglund

Överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus

Julia Bak

Överläkare, klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping 

Maria Bjurberg

Med dr, överläkare, VO onkologi och strålningsfysik, SUS/Lund

Elisabeth Epstein

Docent, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset (Gynekolog, ultraljudsspecialist)

Henrik Falkoner

Docent, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Preben Kjölhede

Professor, överläkare, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Henrik Leonhardt

Med. dr, överläkare, Buk-Kärlsektionen, Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU, Göteborg

Caroline Lundgren

Med dr, överläkare, Sektionen för bröstcancer och gynekologisk cancer samt sarkom, Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset

Britt-Marie Moberg

Patientföreträdare

Anna Måsbäck

Med. dr, överläkare, Klinisk patologi i Lund, Labmedicin Skåne

Janusz Marcickiewicz

Med. dr, överläkare, Hallandssjukhus

Jan Persson

Överläkare, docent, Kvinnokliniken,SUS/Lund

Katarina Shanbhag

Onkologisjuksköterska, kontaktsjuksköterska, NUS, Cancercentrum, Onkologmottagningen, Umeå

Bengt Tholander

 

Shokoufeh Manouchehr

Med. dr, överläkare Ansvar gynekologisk onkologi, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala

Överläkare, Onkologikliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SU, Göteborg

Boel Söderén

Med. dr, överläkare, Röntgenkliniken Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

22.3

Adjungerade författare

Susanne Malander

Med. dr, överläkare, VO onkologi och strålningsfysik, SUS/Lund

Thomas Högberg

Docent, Lund

 

Stödjande RCC

Malin Samuelsson

Utvecklingsledare vård, RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

Administrativ koordinator, RCC Väst

Christian Staf

Statistiker, RCC Väst

22.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna har inte, under den tid revisionen av detta vårdprogram ägt rum, haft några uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior på medlemmarnas jävsdeklarationer kan erhållas från RCC i västra regionen.

22.5

Remissinstanser

I en första remissrunda har profession och patientföreningar fått lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll.  och följande organisationer har fått möjlighet att lämna synpunkter på programmets innehåll:

 • Nationella kontaktpersoner på respektive RCC,
 • Regionala och nationella specialistföreningar,
 • Svensk sjuksköterskeförening,
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad,
 • Sjuksköterskor i cancervård,
 • Nätverket mot cancer,
 • Gynsam – Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation,
 • Nätverket mot gynekologisk cancer,
 • Svenska Lymfödemförbundet,
 • Svensk förening för bild- och funktionsmedicin,
 • Svensk förening för allmänmedicin,
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering,
 • RCC:s nationella nätverk för kontaktsjuksköterskor,
 • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel,
 • Svensk förening för patologi,
 • Svensk onkologisk förening,
 • Svensk kirurgisk förening,
 • Svensk förening för sexologi,
 • Svenska läkaresällskapet,
 • Patientrepresentanter i den nationella styrgruppen,
 • Svenska kuratorsföreningen,
 • Förbundet Sveriges arbetsterapeuter,
 • Sveriges fysioterapeuter.
Nästa kapitel
Bilaga 1 Diagnostisk tillförlitlighet