Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet gäller för endometriecancer, ICD C54.9. Endometriecancer, som även kallas corpuscancer, definieras som en malign tumör utgången från livmoderslemhinnan (endometriet) och som har potential att invadera myometriet (livmodermuskelväggen) samt spridas vidare (metastasera). Metastaseringen sker både som direkt överväxt på intilliggande organ samt genom spridning via blodet och lymfan.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

Version 1.3, 2020-02-13

 • 13.1: Korrekturändring: ”äro lämpliga” justerat till ”är olämpliga”.

Version 1.2, 2018-06-27

 • 1.2 Primär behandling: Förtydligande av att det endast är vid icke endometrioid histologi som omentresektion rekommenderas.
 • 1.3 Postoperativ behandling: Förtydligande av att rekommendationen vid Stadium I endometrioid cancer med ingen eller högst en prognostiskt ogynnsam faktor endast berör icke kirurgisk postoperativ behandling
 • 20 Kvalitetsindikatorer och målnivåer: Kvalitetsindikator 5 uppdaterad för att hänvisa till SVF.

Version 1.1, 2017-01-16

 • Postoperativ riskgruppsindelning är borttagen. I detta vårdprogram föreslås lymfkörtelutrymning även för patienter med endometrioid cancer grad 1–2 med tumör som preoperativt bedöms växa > 50 % av myometriets tjocklek och vara begränsad till uterus.
 • Har patienten inte fått korrekt initial kirurgisk behandling finns det endera en anledning (exempelvis hög ålder eller samsjuklighet) eller så bör en ny operation övervägas (restaging).
 • Kvalificerat transvaginalt ultraljud (TVS) eller MRT bör användas preoperativt för bedömning av lokal tumörutbredning (förekomst av djup myometrieinvasion≥ 50 % och/eller cervixinvasion). 
 • Vid preoperativ lågriskcancer stadium I räcker lungröntgen som preoperativ radiologisk utredning.
 • I det postoperativa skedet finns det nu färre indikationer för adjuvant behandling i stadium I–II, se avsnitt 1.3.
2.3

Standardiserat vårdförlopp

För Endometriecancer finns ett standardiserat vårdförlopp framtaget, gällande från och med år 2017.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet finns delvis integrerat med texten i vårdprogrammet men kan också laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats

2.4

Vårdprogrammets förankring

Den grundligen reviderade versionen av det nationella vårdprogrammet för endometriecancer har utarbetats på uppdrag av RCC samverkan som också utsett deltagarna inklusive ordföranden.

I en första remissrunda har profession och patientföreningar fått lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll, se 22.5 Remissinstanser. Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickat på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.

2.5

Evidensgradering

Vårdprogrammets rekommendationer har graderats enligt GRADE med skalan starkt (++++), måttligt (+++), begränsat (++) och otillräckligt vetenskapligt underlag (+). I de fall en sådan värdering saknas, har ingen evidensgradering kunnat göras, eller så bygger värderingen på ”klinisk praxis” eller ”beprövad erfarenhet”. Ambitionen har varit att alla rekommendationer i vårdprogrammet ska vara evidensbaserade, men för att få fram ett praktiskt användbart verktyg har gruppen i vissa fall ändå utfärdat rekommendationer trots avsaknad av vetenskaplig evidens. Vårdprogrammet baseras således inte på en fullständig vetenskaplig evidensanalys.

 • Starkt vetenskapligt underlag (++++) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
 • Begränsat vetenskapligt underlag (++) 
  Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.
 • Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
  När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet

Nästa kapitel
3 Mål med vårdprogrammet