Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Det nationella vårdprogrammet för skelett- och mjukdelssarkom definierar riktlinjer för remittering, beskriver övergripande diagnostik, ortopedisk och onkologisk behandling samt uppföljning. Vårdprogrammet är kopplat till det standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom. Målet är att skapa samförstånd kring sarkomvården och säkra en jämlik behandling av hög kvalitet.

Målgruppen är personal inom primärvård såväl som specialistsjukvård samt inom rehabilitering och palliativ vård, särskilt utanför sarkomcentrumen.

Den centraliserade vården skapar förutsättningar för behandling vid enheter med stor erfarenhet av sarkom och ett utarbetat multidisciplinärt arbetssätt. Den ger också förutsättningar för en hög täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret för sarkom. Baserat på registret kan sarkomvården följas och utvärderas för att öka förutsättningarna för en förfinad och jämlik sarkomdiagnostik, behandling och uppföljning.