Till sidinnehåll

Behandling av lokala återfall

Rekommendationer

Behandlingen planeras på MDK och fastslås i samråd med patienten.

12.1

Lokala återfall vid mjukdelssarkom

Rekommendationer (++)

 • Den primära behandlingen bör vara kirurgi.
 • Strålbehandling bör övervägas vid tveksamma kirurgiska marginaler eller när tumören bedöms vara icke-operabel.

Den primära behandlingen vid lokala återfall av mjukdelssarkom är kirurgi. Ingreppet planeras bland annat utifrån tidigare genomförd operation, tumörtyp, återfallets lokal och eventuell tidigare postoperativ behandling. Den kirurgiska behandlingen syftar till resektion med vid marginal. En vid, tumörfri kirurgisk marginal är prognostiskt viktig för patienten. Vid tumörer i extremiteter är målet i första hand extremitetsbevarande kirurgi, men amputation kan vara aktuellt i särskilda fall för att uppnå tumörfrihet. 

Postoperativ strålbehandling kan eventuellt ges beroende på tidigare given strålbehandling av området. Strålbehandling kan ges såväl externt som intraoperativt. 

I vissa fall kan isolerad extremitetsperfusion med cytostatika (Isolated Limb Perfusion, ILP) övervägas som lokal tumörbehandling. Behandlingen bygger på att man kan administrera mycket höga doser cytostatika om behandlingen kan begränsas till den extremitet där tumören är belägen. Behandlingen ges vid kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

12.2

Lokala återfall vid skelettsarkom

Rekommendationer (++)

Återfallsbehandlingen bör anpassas till tumörtyp och lokalisation.

Rekommendationer för specifika tumörtyper

 • Kondrosarkom:
  Kirurgi med vid resektionsmarginal. Dessa tumörer anses ringa strål- och cytostatikakänsliga.
 • Ewing sarkom:
  Beroende på tumörens lokal och utbredning är den primära behandlingen av ett återfall strålbehandling eller kirurgi med vid resektionsmarginal, oftast efterföljd av systemisk behandling.
 • Osteosarkom:
  Kirurgi med vid resektionsmarginal.

Kirurgi med vid resektionsmarginal och rekonstruktion efter behov har en central roll. En vid, tumörfri kirurgisk marginal är prognostiskt viktig för patienten. Strålbehandling bör övervägas vid tveksamma kirurgiska marginaler eller när tumören bedöms vara icke-operabel 697071727374.

Vid höggradiga skelettsarkom är lokala återfall prognostiskt ogynnsamt, särskilt tidigt i förloppet.