Till sidinnehåll

Palliativ vård

Patienter med obotlig eller livshotande sjukdom bör vårdas med ett palliativt förhållningssätt, med fokus på livskvalitét. Ett palliativt förhållningssätt utesluter inte aktiv antitumoral behandling eller livsförlängande insatser, utan skall ses som en parallell vårdinsats i ett tidigt skede. I ett senare skede av sjukdomsförloppet när det inte längre är aktuellt med livsförlängande insatser fortskrider den palliativa vården med samma fokus. Det palliativa förhållningssättet utgår ifrån den fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensionen av livet och innefattar även stöd till närstående. Om patienten uppvisar komplexa vårdbehov inom någon eller flera av dimensionerna rekommenderas kontakt med specialiserad palliativ enhet, t.ex. om symtom överstiger NRS (numeric rating scale) 3 trots insatta åtgärder eller om helhetssituationen inklusive stödet till anhöriga inte är tillfredställande. Det finns ett stort värde i ett multiprofessionellt teamarbete innefattande såväl läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer för att hantera svåra symtom och funktionsbegränsningar i syfte att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Det råder stor lokal variation i den palliativa vårdens organisation i Sverige och tillgången till specialiserade palliativa insatser är inte jämlik över landet. Lokala rutiner får gälla. 

Patienter och närstående har rätt till brytpunktssamtal när sjukdomen går in i ny fas, t.ex. vid skifte från botbar till obotlig sjukdom; från livsförlängande till enbart symtomlindrande behandling; från livets slutskede till döendet. I regel behövs flera brytpunktssamtal under ett sjukdomsförlopp för att leda patient och närstående och ge dem möjlighet att värdera livssituationen som grund för kloka beslut. Både patientens och närståendes behov av psykosocialt och existentiellt stöd skall uppmärksammas och stöd skall erbjudas. Om patienten bedöms vara svårt sjuk med ett påtagligt hot mot livet kan ”Intyg för närståendepenning” utfärdas för ökad möjlighet till samvaro.

För palliativ vård och insatser efter att den antitumorala behandlingen avslutats, hänvisas till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård.

Strålbehandling kan ges i palliativt syfte för att lindra symtom. Hyperfraktionering är att föredra när den förväntade överlevnadstiden är kort, t.ex. 3 Gy till 30–36 Gy eller 4–5 Gy till 20–25 Gy. Vid smärta från skelettet kan en engångsdos med 8 Gy ha god effekt (++).