Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

 • En multidisciplinär konferens (MDK) bör finnas på alla sarkomcentrum och hållas vid fasta tider varje vecka.
 • Vid MDK deltar specialister inom onkologi, ortopedi, radiologi och patologi samt kontaktsjuksköterska. Specialister från andra verksamheter kallas vid behov, till exempel specialister inom bukkirurgi, gynekologi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi, öron-näsa-halskirurgi, handkirurgi och urologi. 
 • MDK bör vara öppen för remitterande kliniker i regionen.
10.1

Regional multidisciplinär konferens (MDK)

MDK:n är central för bedömningen av sarkompatientens utredning och behandling 223839. Den är dessutom av vikt för bedömningen av misstänkta sarkomfynd gjorda vid radiologiska undersökningar inom sjukvårdsregionen. En viktig funktion av MDK:n är möjligheten att korrelera vävnads- och bilddiagnostik, i synnerhet för misstänkta skelettsarkom. 

Patienter ska diskuteras vid MDK i samband med 

 • Diagnostik
 • Beslut om behandlingsrekommendation 
 • Misstanke om sena behandlingskomplikationer eller återfall. 

I återfallssituationen finns evidens för att vissa patienter gagnas av aggressiv kirurgisk behandling, varför det är av största vikt att de diskuteras vid MDK 4041.

MDK fyller vidare en viktig funktion i utvecklingsarbetet av sarkomvården samt som utbildningsforum för ST-läkare, randande specialister, gästande läkare samt sjuksköterskor. 

MDK:s beslut och eventuella diskussioner om behandlingsalternativ bör dokumenteras. 

10.2

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK)

Rekommendationer

Följande fall bör diskuteras på nMDK:

 • Alla nydiagnostiserade osteosarkom, Ewing sarkom och kordom. 
 • Mjukdelssarkom som kan tänkas ha nytta av en multidisciplinär diskussion på nationell nivå. 
 • Benigna aggressiva skelett- och mjukdelstumörer som kan tänkas ha nytta av en multidisciplinär diskussion på nationell nivå.

nMDK är en central del i cancervårdens nationella nivåstrukturering. Syftet med nMDK är att höja kvaliteten, skapa en mer jämlik vård i hela landet och öka kompetensen på respektive sarkomcentrum. Sedan januari 2019 har nMDK införts för sarkom i extremiteter och bålvägg. Konferensen hålls varannan vecka och de 5 regionala sarkomcentrumen deltar på konferensen. Det ordförandecentrum som ansvarar för konferensen dokumenterar den behandlingsrekommendation som framkommer på konferensen. Ordförandeskapet i nMDK roterar årsvis mellan de 3 nationella vårdenheterna. Respektive sarkomcentrum ska ha en multidisciplinär sammansättning bestående av en ortoped, onkolog, patolog och radiolog. Diskussionen kan gälla kirurgiska, onkologiska eller histopatologiska frågeställningar. 

 • Remissmall och anmälningsrutiner till nMDK finns i bilaga 2.
 • Mall för dokumentation efter nMDK finns i bilaga 3.