Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Multidisciplinär konferens

Rekommendationer

  • En multidisciplinär konferens (MDK) bör finnas på alla sarkomcentrum och hållas vid fasta tider varje vecka.
  • Vid MDK deltar specialister inom onkologi, ortopedi, radiologi och patologi samt kontaktsjuksköterska. Specialister från andra verksamheter kallas vid behov, till exempel specialister inom bukkirurgi, gynekologi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi, öron-näsa-halskirurgi, handkirurgi och urologi. 
  • MDK bör vara öppen för remitterande kliniker i regionen.
10.1

Regional MDK

MDK:n är central för bedömningen av sarkompatientens utredning och behandling (European Partnership Action Against Cancer consensus et al., 2014; E. E. S. N. W. Group, 2012; E. S. E. S. N. W. Group, 2014). Den är dessutom av vikt för bedömningen av misstänkta sarkomfynd gjorda vid radiologiska undersökningar inom sjukvårdsregionen. En viktig funktion av MDK:n är möjligheten att korrelera vävnads- och bilddiagnostik, i synnerhet för misstänkta skelettsarkom.

Patienter ska diskuteras vid MDK i samband med

  • diagnostik
  • beslut om behandlingsrekommendation
  • misstanke om sena behandlingskomplikationer eller återfall.

I återfallssituationen finns evidens för att vissa patienter gagnas av aggressiv kirurgisk behandling varför det är av största vikt att de diskuteras vid MDK (Pillay et al., 2016; Thenappan et al., 2017).

MDK fyller vidare en viktig funktion i utvecklingsarbetet av sarkomvården samt som utbildningsforum för ST-läkare, randande specialister, gästande läkare samt sjuksköterskor.

MDK:s beslut och eventuella diskussioner om behandlingsalternativ bör dokumenteras tydligt.

10.2

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK)

Rekommendationer

Följande fall bör diskuteras på nMDK:

  • Alla nydiagnostiserade osteosarkom/Ewings sarkom och kordom. 
  • Mjukdelssarkom som kan tänkas ha nytta av en multidisciplinär diskussion på nationell nivå. 
  • Benigna aggressiva skelett- och mjukdelstumörer som kan tänkas ha nytta av en multidisciplinär diskussion på nationell nivå.

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) är en central del i cancervårdens nationella nivåstrukturering. Syftet med nMDK är att höja kvaliteten, skapa en mer jämlik vård i hela landet och öka kompetensen på respektive sarkomcentrum. Sedan januari 2019 har nMDK införts för sarkom i extremiteter och bålvägg. Konferensen hålls varannan vecka och de 5 regionala sarkomcentrumen deltar på konferensen. Det ordförandecentrum som ansvarar för konferensen dokumenterar den behandlingsrekommendation som framkommer på konferensen. Ordförandeskapet i nMDK roterar årsvis mellan de 3 nationella vårdenheterna. Respektive sarkomcentrum ska ha en multidisciplinär sammansättning bestående av en ortoped, onkolog, patolog och radiolog. Diskussionen kan gälla kirurgiska, onkologiska eller histopatologiska frågeställningar.

Remissmall och anmälningsrutiner till nMDK finns i bilaga 2.

Mall för dokumentation efter nMDK finns i bilaga 3.

Nästa kapitel
11 Primär behandling