Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

  1. Täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret för sarkom (exklusive benigna jättecellstumörer) (mål >95 %). För inklusionskriterier se registermanualen.
  2. Bedömning vid multidisciplinära konferenser innan behandlingsstart (mål 100 %). För specifika indikatorer v.g. se standardiserat vårdförlopp*.
  3. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska (mål 100 %). För specifika indikatorer v.g. se standardiserat vårdförlopp*.
  4. Tiden från remiss till sarkomcentrum till information till patienten om preliminär behandlingsplan (mål 28 dagar). För specifika ledtider v.g. se standardiserat vårdförlopp*.
  5. Tiden från beslut om välgrundad misstanke till behandlingsstart vid sarkomcentrum (kirurgi, läkemedel eller strålbehandling) (mål 39 dagar). För specifika ledtider v.g. se standardiserat vårdförlopp*.
  6. Primär operation vid sarkomcentrum (mål 100 %)*.
  7. Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation som grund för vidare behandlingsbeslut (mål >90 %).
  8. Andel patienter med R0-marginal (marginell eller vid) efter operation på sarkomcentrum (mål >90 %).
  9. Andel högmaligna, djupt liggande mjukdelssarkom som behandlas med postoperativ strålbehandling ( >90 %).
  10. Frekvens av lokala återfall t.om 5-årsuppföljning (mål <10 %).

* Målnivån gäller patienter med tumörer som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke v.g. se standardiserat vårdförlopp.

En generell målnivå för 5-årsöverlevnad kan inte ges på grund av den heterogena tumörgruppen som omfattas av detta vårdprogram.