Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer och specialiteter som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

22.1.1

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande
Andri Papakonstantinou
Medicine doktor, PhD, biträdande överläkare, ME Bröstcancer, endokrina tumörer och sarkom, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Vice ordförande
Li Jalmsell
Medicine doktor, PhD, biträdande överläkare, ME Bröstcancer, endokrina tumörer och sarkom, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

RCC Norr
Karin Papworth
Medicine doktor, överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Mellansverige
Sharmineh Mansoori
ST-läkare i onkologi, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

RCC Stockholm Gotland
Asle Hesla
Medicine doktor, Biträdande överläkare, Ortopediska kliniken, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

RCC Sydöst
Thorsten Schepull
Medicine doktor, överläkare, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

RCC Väst
David Wennergren
Medicine doktor, Överläkare Tumörteamet, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

RCC Syd
Fredrik Vult von Steyern
Docent, överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Patientrepresentant
Linda Vilhelmsson
Ledamot Sarkomföreningen

Adjungerade författare

Emelie Styring
Medicine doktor, leg. läkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Magnus Hansson
Docent, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg samt Patologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fredrik Mertens
Professor, överläkare, Genetiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Richard Löfvenberg
Docent, överläkare, Ortopedkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Mats Geijer
Professor, Överläkare, Avdelningen för radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 

Carolina Bogefors
Medicine doktor, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Marie Ahlström
Överläkare, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Björn Strandell
Distriktsläkare, Skebäcks vårdcentral, Medicinsk rådgivare Hälsovalsenheten, Region Örebro län

Annica Pettersson
Kontaktsjuksköterska, Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Maja Zemmler
Överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Lina Hansson
Överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

22.1.2

Vårdprogramgruppens tidigare deltagare

Mikael Skorpil
Radiolog, överläkare, neuroradiologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Anna-Clara Esbjörnsson
Medicine doktor, leg. fysioterapeut, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Lars Hjorth
Överläkare, Barnonkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Helene Jardenberg
Leg. fysioterapeut, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Gunilla Prins
Leg. arbetsterapeut, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Helen Lernedal
Kontaktsjuksköterska, specialistsjuksköterska ortopedisk onkologi, Ortopediska kliniken, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

22.2

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har några pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Syd.

 

22.3

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Andri Papakonstantinou till vårdprogramgruppens ordförande. Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

 • Dietister Inom Onkologi (DIO)
 • Folktandvården Västra Götaland Specialisttandvården
 • Fysioterapeuterna, Sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi
 • Läkemedelsrådet i Region Skåne
 • Nationell arbetsgrupp cancerläkemedel (NAC) 
 • Nationellt programområde (NPO) Levnadsvanor 
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Närsjukvården Region Halland
 • PNR RCC Väst
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • SKR:s kvinnofridssatsning
 • Svensk Förening för Genetik och Genomik (SFMG)
 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM)
 • Svensk förening för psykologisk onkologi och rehabilitering (SWEDPOS) 
 • Svensk Ortopedisk Förening (SOF)
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.