Till sidinnehåll

Nivåstrukturering

Sedan lång tid tillbaka har en regional centralisering etablerats för diagnostik och behandling av skelett- och mjukdelssarkom vid sarkomcentrum. Dessa finns nu i 5 regioner: Göteborg (Västra), Linköping (Sydöstra), Lund (Södra), Stockholm (Stockholm och Gotland) och Umeå (Norra). Utöver dessa 5 centrum ges onkologisk behandling i region Mellansverige. Merparten av patienterna i denna region får den diagnostiska och kirurgiska delen av handläggningen i Stockholm.

Hösten 2018 beslutade dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på inrådan av Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan att dessa 5 sarkomcentrum ska bestå som regionala sarkomcentrum. Utöver detta beslutades att mer avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom ska koncentreras till 3 utsedda nationella vårdenheter (NVE) i Göteborg, Stockholm och Lund. Dessa 3 NVE fungerar liksom tidigare som regionala sarkomcentrum avseende primär remittering av patienter med misstänkta sarkom, men har även ett nationellt uppdrag.

Syftet med ovan nämnda koncentration av cancervården är att höja kvaliteten, skapa en mer jämlik vård nationellt, effektivisera handläggningen av patienter och ge bättre förutsättningar för forskning och utveckling.

Exempel på fall som bör koncentreras till NVE är 

  • Skelettsarkom hos barn och unga patienter
  • Skelett- och mjukdelssarkom i kotpelare och bäcken 
  • Vissa avancerade onkologiska behandlingar. 

Sarkomcentrumen definieras genom samlad och samverkande expertis inom området skelett- och mjukdelstumörer avseende:

  • Diagnostik (bild- och funktionsdiagnostik, vävnadsbunden diagnostik)
  • Kirurgisk behandling (ortopedi, toraxkirurgi, kirurgi, kärlkirurgi, plastikkirurgi)
  • Onkologisk behandling 
  • Rehabilitering och psykosocialt stöd (fysioterapi, kurator, kontaktsjuksköterska, koordinator)
  • Forskning med särskilt fokus på kliniska behandlingsstudier.

Sarkomcentrumen ansvarar för regionala MDK. Organisationen för omhändertagandet och behandlingen av patienter med sarkom är mycket lik i de olika regionerna, men volymer och sammansättning av de multidisciplinära grupperna skiljer sig i viss mån. Inom det väletablerade nätverk som finns mellan landets 5 regionala sarkomcentrum sker regelmässigt diskussion om och vidare remittering av patienter för mer ovanliga och omfattande operationer. 

Remittering av patienter ska ske till ett regionalt sarkomcentrum för snabb och adekvat utredning och diagnostik 146. I flertalet fall kan behandling också ske regionalt, men i vissa fall kan patienten komma att remitteras vidare till ett annat sarkomcentrum för bedömning och eventuell behandling. 

Den centralisering som aktivt bedrivits i vårt land har varit mycket framgångsrik, och internationellt sett har vi i Sverige mycket goda resultat för remittering av patienter med misstanke om sarkom innan operationer utförts 21618146. En viktig faktor i detta arbete är enkla och vida kriterier för remittering samt att sarkomcentrumen accepterar remisser från alla vårdinstanser. Sedan 2017 finns också ett standardiserat vårdförlopp för patienter med skelett- och mjukdelssarkom.

All barnonkologisk behandling och uppföljning sker enligt gemensamma nationella riktlinjer framtagna av Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn (VSTB)1. 

Det Svenska palliativregistret är ett kvalitetsregister vars mål är att förbättra den palliativa vården i livets slutskede. Efter förväntade dödsfall kan den utförda vården registreras, och verksamhetens palliativa vård analyseras och utvecklas.