Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsregister

Rekommendationer

För att följa vården av patienter med skelett- och mjukdelssarkom startade Skandinaviska sarkomgruppen (SSG) redan 1986 ett kvalitetsregister (Bauer et al., 2001; Zaikova et al., 2015). Registret inkluderade patienter från hela Skandinavien, merparten från Sverige och Norge, och har som mål att underlätta utvärdering och studier av dessa ovanliga tumörer. I dag sker registreringen via INCA och inkluderar canceranmälan. Behandlande läkare är ansvariga för att patienterna rapporteras in till kvalitetsregistret, vid såväl diagnostik och behandling som uppföljning.

Barn med sarkom rapporteras också till det svenska barncancerregistret i Stockholm och internationellt beroende på protokoll.

Det nationella kvalitetsregistrets syfte och mål är att

  • samla in tumör- och behandlingsrelaterade data om alla patienter i Sverige
  • vara underlag för bedömning av resultat och följsamhet till nationella och internationella riktlinjer
  • utgöra underlag för förbättringsarbete och planering av sarkomverksamheten
  • möjliggöra utveckling och forskning kring sarkomsjukdomarna.

 

Nästa kapitel
20 Kvalitetsindikatorer och målnivåer