Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Sammanfattning

Det totala antalet personer som drabbas av sarkom per år ca 300 vilket jämfört med många andra cancerformer är lågt. Behandling av sarkom är komplicerad och ställer krav på specialkunskap varför vården centraliserad till 5 sarkomcentrum i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Utöver dessa 5 centrum bedrivs i region Uppsala-Örebro medicinsk/onkologisk verksamhet samt strålbehandling av patienter med sarkom, men regionen har inget sarkomcentrum. Merparten av patienterna i denna region får den diagnostiska och kirurgiska delen av handläggningen i Stockholm.

Den multidisciplinära konferensen (MDK) är central för bedömningen av sarkompatienternas utredning och behandling. Patienterna ska diskuteras vid MDK i samband med diagnostik, beslut om behandlingsrekommendation och vid misstanke om sena behandlingskomplikationer eller återfall.

För kirurgisk behandling finns gott vetenskapligt stöd för behandling vid sarkomcentrum i form av mindre risk för re-excision, färre amputationer till förmån för extremitetsbevarande kirurgi och lägre andel lokala återfall. Korrekt kirurgisk behandling kräver särskild expertis och är viktig för att minska risken för re-operation, eftersom postoperativ behandling inte kan kompensera för inadekvat kirurgi. 

För onkologisk behandling är evidensläget inte lika starkt, och organisationen av behandlingen skiljer sig över Sverige. Behandlingen ska ges av onkolog med erfarenhet och kompetens inom området.

Uppföljning av patienterna, innefattande rapportering till det nationella kvalitetsregistret, är av största vikt för att säkerställa jämlik vård.

I denna version av vårdprogrammet har

  • kapitel 7 symtom och tidig utredning uppdaterats då ett standardiserat vårdförlopp för sarkom i extremiteter och bålvägg nu är implementerat
  • kapitel 8 uppdaterats avseende rutiner kring diagnosbesked, omvårdnad och rehabilitering
  • kapitel 10 uppdaterats avseende etableringen av nationell multidisciplinär konferens
  • kapitel 11 och 13 uppdaterats i delar avseende rekommenderade medicinska behandlingar
  • kapitel 15 utökats med ett stycke om vikten av behandling av lymfödem efter sarkom samt att förnyad behovsbedömning för rehabilitering bör göras regelbundet
  • kapitel 16 kompletterats med ett stycke om fysisk aktivitet och kostvanor
  • kapitel 17 utökats med mer information om förnyad behovsbedömning för rehabilitering samt rutiner för avslut av tumörkontroller och vad patienten ska vara observant på därefter
  • kapitel 18 justerats enligt genomförd nationell nivåstrukturering
  • kapitel 19 uppdaterats med ledtider i enlighet med det standardiserade vårdförloppet för sarkom i extremiteter och bålvägg.

Förändringarna ovan bedöms inte påverka resursbehovet för patientgruppen på nationell basis men kan i vissa lägen omfördela behoven från regionala till nationella center enligt tidigare beslut om nivåstrukturering.  

Nästa kapitel
2 Inledning