Till sidinnehåll

Egenvård

17.1

Inledning

Nedanstående patientråd gäller främst under och närmast efter perioder med kraftigare cytostatikabehandling och stamcellstransplantation men kan även tillämpas under och efter strålbehandling och antikroppsbehandling. Informationen till patienten bör givetvis individualiseras.

17.2

Levnadsvanor

Generellt finns inga starka samband mellan levnadsvanor och insjuknande i lymfom.

Långvarig rökning (> 40 år) ger en nära fördubblad risk att insjukna i PTCL. En något ökad risk att insjukna i T-cellslymfom har setts bland personer som någon gång jobbat som textilarbetare eller elektriker 106.

Högt BMI (body mass index) har i flera studier visats öka risken för lymfom i allmänhet, men denna riskökning förefaller inte gälla perifera T-cellslymfom 107.

Det finns inga tydliga belägg för att vissa födoämnen påverkar risken att insjukna i T-cellslymfom, men diagnostiserad celiaki (glutenintolerans) är förenat med en kraftigt ökad risk (18 gånger) att insjukna i T-cellslymfom i tarmen 108.

Bröstimplantatsassocierat T-cellslymfom uppträder hos ca 1 av 30 000 kvinnor som fått bröstimplantat.

17.3

Infektionskänslighet

Allmänna råd till patienter för att undvika infektion:

  • Var noggrann med handhygien, det gäller både patient och närstående.
  • Träffa gärna folk – men undvik infekterade personer (speciellt luftvägssmitta).
  • Undvik gärna folksamlingar och köer om det går, speciellt under influensatider.
  • Om man kommer i kontakt med någon som är smittad med vattkoppor – ta snarast kontakt med behandlande läkare för diskussion kring eventuella åtgärder. Vattkoppor kan vara farligt men risken att bli sjuk är dock liten om man har haft vattkoppor tidigare eller intar förebyggande virusprofylax (aciklovir eller valaciklovir).
  • Undvik att vistas i närheten av husrenoveringar eller ombyggnationer, och undvik att gräva i jord. I jord och byggdamm kan det finnas svampsporer som kan ge farliga infektioner när man är infektionskänslig.
17.4

Munhygien

God munvård är viktig, speciellt tiden närmast efter cytostatikabehandlingen. Använd gärna en mjuk tandborste med mild tandkräm och rengör även försiktigt mellan tänderna varje dag.

17.5

Fysisk aktivitet

Fortsätt gärna med de motionsaktiviteter eller andra fysiska aktiviteter som man tidigare har ägnat sig åt men i den utsträckning som man för tidpunkten orkar och kan.

17.6

Hud

Var försiktig med solen eftersom huden är känsligare än vanligt efter cytostatikabehandlingen. Detta gäller även solarium.

Vissa cytostatika kan ge nedsatt känsel i fingrar och under fotsulor, och därför är det viktigt att undvika sår på dessa delar. Undvik bl.a. att gå utan skor.

17.7

Mage och tarm

Förstoppning är en vanlig biverkning under cytostatikabehandling. Den kan orsakas av läkemedel mot illamående (exempelvis Ondansetron), av morfinpreparat, av vissa cytostatika eller av mindre fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet utifrån den egna förmågan kan vara av hjälp. Det finns också flera olika läkemedel mot förstoppning som din läkare kan förskriva.

17.8

Vaccinationer

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderar alla som har gravt nedsatt immunförsvar att vaccinera sig mot säsongsinfluensan, så även närstående och barn. 

Vaccination mot pneumokocker bör genomföras även om patienten nyligen fått cellgifter eller annan immunhämmande behandling. Andra vaccinationer bör diskuteras med behandlande läkare.

Om patienten har genomgått en allogen eller autolog stamcellstransplantation ska ett särskilt vaccinationsschema planeras.

17.9

Feber

Det är mycket viktigt att omedelbart kontakta sitt hemsjukhus om feber över 38,5 °C, hosta, andfåddhet, blödning, blåsor i huden (bältros) eller andra nya sjukdomssymtom uppstår. Kontaktuppgifter finns i Min vårdplan.

17.10

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är användbara även under cancerbehandlingen. De innehåller kunskaps- och beslutsstöd i mötet med patienten och rekommenderar olika typer av rådgivning.

17.11

Tobak

På grund av rökningens negativa effekter vid operation och strålbehandling rekommenderas rökstopp. Kontaktsjuksköterskan kan hänvisa till rökavvänjning via primärvården eller till specialiserad vård 109110111112113114115. Kontakt kan även tas med den nationella Sluta röka-linjen, 020‑84 00 00.

17.12

Komplementär och alternativ medicin

Kontaktsjuksköterskan bör informera patienten om att komplementär och alternativ medicin kan påverka effekterna av cancerläkemedel 116117.

17.13

Alkohol

Vid alla typer av cancerbehandling bör patienten vara uppmärksam på sina alkoholvanor, då alkohol kan öka risken för komplikationer och biverkningar 118119120.

Stöd för att förändra sina alkoholvanor finns via den nationella Alkohollinjen, 020-84 44 48.