Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator       

Målnivå

Täckningsgrad i Svenska Lymfomregistret.

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum.

≥ 80 %

Tider från remiss till behandlingsstart.

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom

Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling.

≥ 10 % av patienterna

Riktlinjer följda avseende primärbehandling för patienter < 70 år.

≥ 95 %

Andel där kirurgisk biopsi utförd för diagnostik.

≥ 75 %

CD30-uttryck i tumören undersökt.

≥ 95 %