Till sidinnehåll

Nivåstrukturering

T-cellslymfom utgör en betydande diagnostisk utmaning och därför ska diagnostiken inkludera en bedömning gjord av en specialiserad hematopatolog på ett region- eller universitetssjukhus.

T-cellslymfom omfattar en samling kliniskt heterogena och ovanliga sjukdomar där behandlingsupplägget bör bestämmas i samråd med en hematolog eller onkolog som är erfaren på området.

Behandling av T-cells lymfoblastlymfom och NK/T-cellslymfom med kurativt syfte ska utföras vid ett region- eller universitetssjukhus.

För övriga T-cellslymfom bör cytostatikabehandling bedrivas vid specialiserade onkologi- eller hematologienheter, där det finns tillräckligt med kunskap och resurser dygnet runt och året runt för att hantera komplikationer till behandlingen. Behandling med högdos metotrexat samt stamcellstransplantation bör begränsas till specialiserade enheter, i allmänhet universitetssjukhus.

Vi anser att följande minimikrav bör vara uppfyllda för att bedriva behandling av T-cellslymfom:

 • Minst en specialist i lymfomonkologi eller hematologi, med tillgång till specialist dygnet runt.
 • Möjlighet att ge transfusioner av erytrocyter och trombocyter även under helger.
 • Organisation för omhändertagande av patienter med neutropen feber på vårdavdelning utan dröjsmål, dygnet runt, veckans alla dagar. Dessa patienter bör kunna vårdas i isoleringsrum.
 • Tillgång till intensivvård.
 • En organisation som säkrar tillgång till central venkateter inom ett dygn.
 • Upparbetade rutiner för fertilitetsbevarande åtgärder hos kvinnor och män.
 • Etablerad samverkan med infektionsspecialist, lungspecialist och tandläkare med erfarenhet av patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling.
 • Möjlighet att säkerställa att patienter som genomgår intensiv cytostatikabehandling inte vårdas som överbeläggnings- eller satellitpatienter.
 • Resurser för rapportering till kvalitetsregister och uppföljning av den egna vårdkvaliteten.
 • Hög andel sjuksköterskor med > 1 års erfarenhet av cytostatikabehandling (> 50 %).
 • Tillgång till rehabiliteringsteam.
 • Rutiner för regelbundna diagnostiska konferenser med hematopatolog.
 • Resurser för att kunna inkludera patienter i kliniska studier.