Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

25.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

25.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Fredrik Ellin, ordförande, med.dr, överläkare, hematolog, Medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, RCC Sydöst

Thomas Relander, docent, överläkare, onkolog, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Mats Ehinger, docent, överläkare, patolog, Patologisk/cytologisk klinik, Laboratoriemedicin Skåne, Lund, RCC Syd

Christina Goldkuhl, överläkare, onkolog, Onkolog- och hematologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

Catharina Lewerin, docent, överläkare, hematolog, Sektionen för hematologi- och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst

Anette Ahlin Gullers, forskningssjuksköterska, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Daniel Molin, docent, överläkare, onkolog, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro

Ann-Sofie Johansson, med.dr, överläkare, onkolog, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Claes Karlsson, överläkare, Medicinsk enhet hematologi, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm Gotland

Anders Österborg, professor, överläkare, onkolog, Medicinsk enhet hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm Gotland

25.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:

Hans Hagberg, Hanna Hellberg.

25.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Syd.

Vårdprogramgruppens tidigare ordförande (TR) har eller har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretaget Takeda. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet.

25.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har reviderats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Fredrik Ellin till vårdprogramgruppens ordförande. Ändringarna i denna version, 2.1, bedömdes kunna genomföras utan remissrunda med förankring i NAC-gruppen och fastställande av RCC i samverkan.

Föregående version, 2.0, gick på remissrunda till regionernas linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till profession och patientföreningar.