Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

26.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

26.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Thomas Relander, ordförande, docent, överläkare, onkolog, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Mats Ehinger, docent, överläkare, patolog, Patologisk/cytologisk klinik, Laboratoriemedicin Skåne, Lund, RCC Syd
 • Fredrik Ellin, med.dr, överläkare, hematolog, Medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, RCC Sydöst
 • Christina Goldkuhl, överläkare, onkolog, Onkolog- och hematologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst
 • Anette Ahlin Gullers, forskningssjuksköterska, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Hans Hagberg, docent, överläkare, onkolog, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro
 • Daniel Molin, docent, överläkare, onkolog, Sektionen för onkologi, VO BOT, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro
 • Hanna Hellberg, patientrepresentant, socionom, Ängelholm, RCC Syd
 • Ann-Sofie Johansson, med.dr, överläkare, onkolog, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr
 • Claes Karlsson, överläkare, Medicinsk enhet hematologi, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm Gotland
 • Catharina Lewerin, docent, överläkare, hematolog, Sektionen för hematologi- och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, RCC Väst
 • Anders Österborg, professor, överläkare, onkolog, Medicinsk enhet hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm Gotland
26.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet:

 • Mats Merup, hematolog
 • Stefan Norin, hematolog.
26.4

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Syd.

Vårdprogramgruppens ordförande (TR) har eller har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretaget Takeda. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet.

26.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Thomas Relander till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till profession och patientföreningar. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession. En betydande andel av kommentarerna från remissrundan gäller frågor som är gemensamma för olika subtyper av lymfom och inte specifika för subgrupperna i föreliggande vårdprogram. Den typen av kommentarer sparas i stor utsträckning till en kommande uppdatering av vårdprogrammallen för lymfom. NAC-gruppen har tillfrågats om synpunkter, se kapitel 2.2.

 • Dietisternas Riksförbund
 • Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel (NAC)
 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Halland
 • Region Jönköping
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Östergötland
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svenska Benmärgstransplantationsgruppen
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk Förening för medicinsk Radiologi
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
 • Västra Götalandsregionen

En patientrepresentant har deltagit i vårdprogramarbetet.

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC i samverkan.