Till sidinnehåll

Kvalitetsdokument för patologi

Utskärningsanvisningar och hantering av prover på laboratorium

 • Notera materialets omfattning – storlek och form.
 • Tumörvävnad/lymfkörtel delas och imprintpreparat görs från färsk snittyta.
 • Relevant material fördelas för:
  • 1. Morfologisk undersökning. Observera att vävnadsstycken tjockare än 3 mm blir dåligt fixerade eftersom de läggs över natten i neutral buffrad 10 % formalinlösning. Erfarenhetsmässigt fungerar immunhistokemi bäst på knappt centimeterstora bitar.
  • 2. Flödescytometri (oftast relevant).
  • 3. Eventuella molekylärgenetiska undersökningar.
  • 4. Nedfrysning i biobank för framtida analyser (enligt lokala biobankens rekommendationer).
 • Ofixerad mjälte med primär lymfomfrågeställning snittas upp i tunna (0.5–1 cm) skivor. Material för flödescytometri, molekylärgenetik och biobankning tas tillvara före fixering. Synliga härdformiga förändringar och representativa bitar skärs ut och fixeras separat och hanteras som under punkt 1.
 • Lymfomsuspekta förändringar i andra organ bör skäras ut och fixeras separat som under punkt 1.
 • Vid cytomorfologisk misstanke om bröstimplantatsassocierat anaplastiskt storcelligt lymfom (BIA-ALCL) bör denna bekräftas med immunfenotypning (CD30) med flödescytometrisk teknik och/eller immuncytokemisk analys på cellblock alternativt cytospinpreparat från seromvätska. Observera att immunfenotypning är av begränsat värde i avsaknad av cytomorfologiska fynd; aktiverade benigna lymfocyter är ofta CD30-positiva.
 • Angående operationspreparat med misstanke på BIA-ALCL är dessa vanligen inte associerade med makroskopisk påvisbara solida tumörhärdar, men kan finnas i koagelliknande strukturer i anslutning till kapseln. I litteraturen finns inga generella rekommendationer avseende lämpligt antal snitt från kapselvävnaden, men förtjockade och indurerade områden bör alltid undersökas noggrant med ett större antal snitt för mikroskopisk undersökning. Kapselvävnaden bör spännas upp på en plan yta, preparatytan bör tuschas och hela preparatet bör formalinfixeras innan prover tas för histologisk undersökning (se review artikel Quesada et al i referenslistan). Rekommendation för gradering av tumörinfiltrationsgrad finns publicerade (se Clemens et al i referenslistan).

Analyser

 • Paraffinbäddat material snittas med en tjocklek på 2–3 µ.
 • Paraffinbäddade snitt färgas med htx-eosin och vid behov Giemsa samt retikelfärgning.
 • Paraffinbäddat material kan med fördel användas för immunhistokemi, molekylärgenetiska analyser, in situ-hybridisering för EBV och för FISH.
 • Cytologiskt material färgas enligt May-Grünwald-Giemsa (lufttorkade utstryk).
 • De diagnostiska kriterierna enligt WHO-klassifikationen baseras på histomorfologiska kriterier i kombination med immunfenotypningsresultat, klinisk bild och molekylärgenetisk analys.
 • I flertalet fall ger flödescytometrisk analys av antigenuttryck och immunhistokemisk färgning av snittat material ekvivalenta resultat och ger upplysning om en tumörs cellinjetillhörighet och uttryck av diagnosassocierad fenotyp. B-cellsklonalitet avgörs oftast bättre med flödescytometrisk färgning av kappa och lambda eller PCR än med immunhistokemisk färgning.
 • Resultat av flödescytometri eller immunfärgning ska tolkas med kännedom om den morfologiska och kliniska bilden.
 • Aktuell WHO-klassifikation ska följas.

Information i remissens svarsdel

A. Makroskopiska fynd

Materialets storlek anges och beskrivs och särskilda makroskopiska fynd noteras.

B. Mikroskopiutlåtande

Ange om materialet är undermåligt för diagnostik

 • Lesionens mikroskopiska struktur beskrivs: cellstorlek, förekommande celltyper, cellmorfologi, diffust/nodulärt/follikulärt växtmönster, förekomst av fibros och nekros, kärlförekomst.
 • Om materialets kvalitet eller mängd inte tillåter en diagnos enl. WHO anges om ett B- eller T-cellslymfom respektive indolent eller aggressivt lymfom föreligger med särskilt hänsynstagande till proliferationsgrad (Ki 67 %).
 • Vid indolent lymfom ska tecken till transformation uteslutas.
 • Vid aggressivt lymfom bedöms om en lågmalign komponent föreligger och om den högproliferativa komponenten i så fall utgör en transformation.
 • Resultat av eventuella molekylärgenetiska undersökningar (FISH, PCR).

Koder och beteckningar

Se bilaga SNOMED lathund hematopatologi 2019.

Kvalitetsarbete för patologin