Till sidinnehåll

Mål med screeningvårdprogrammet

Huvudmålet med detta screeningvårdprogram är att ge rekommendationer för processen med screening för tjock- och ändtarmscancer, ur medicinsk och organisatorisk synpunkt, för att uppnå tidig upptäckt av sjukdomen och skapa förutsättning för en jämlik vård. Vårdprogrammet är baserat på Socialstyrelsens rekommendation för screening för tjock- och ändtarmscancer från 2014.

Vårdprogrammets rekommendationer innebär att screeningen bedrivs med gemensamma metoder och följs upp genom gemensamt kvalitetsarbete som hanteras via nationellt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening (SveReKKS. Det ger därmed förutsättningar för att det nya screeningprogrammet ska introduceras samordnat och strukturerat i hela landet, vilket även var ett övervägande i den nationella cancerstrategin, SOU 2009:11.

Vårdprogrammet har ett tydligt fokus på handläggningen i screeningprocessens olika steg. Screeningen ska kunna utvärderas för effekt, resursförbrukning och biverkningar som grund för förbättringsarbete. Rekommendationerna ska vara väl avvägda mot krav på säkerhet och kostnadseffektivitet. För att sköta administrationen av vårdprogrammet finns det gemensamma IT-stödet GAS (Gemensamt Administrativt IT-System).

Målet är också att ge huvudmännen och de verksamhetsansvariga vägledning i vad som krävs för att införa screeningprogrammet. Dokumentet innehåller exempelvis tydliga rekommendationer om vilka krav som bör ställas på enskilda screeningkolskopister, på de enheter som utför koloskopi och på själva undersökningen. Vårdprogrammet innehåller även rekommendationer om utbildnings- och informationsinsatser.