Till sidinnehåll

Kvalitetsuppföljning

20.1

SveReKKS

Det nationella kvalitetsregistret Svenska registret för koloskopier och kolorektalcancerscreening (SveReKKS) är en förutsättning för att uppfylla EU:s och Socialstyrelsens rekommendationer om organiserad screening.

SveReKKS har tre syften:

  1. följa upp organiserad tjock- och ändtarmscancerscreening i Sverige
  2. rapportera tillbaka till kallelsesystemet vilka som efter en screeningkoloskopi inte längre ska ingå i screeningprogrammet, på grund av att de ingår i program för polypvård eller tjock- och ändtarmscancer
  3. följa upp alla koloskopiundersökningar i Sverige, även de som inte utförs inom tjock- och ändtarmscancerscreening.

SveReKKS har stödteam vid RCC Stockholm-Gotland, och registerutvecklingen sker vid RCC Mellansverige tillsammans med RCC Stockholm-Gotland.

Datainsamling

SveReKKS ligger på INCA-plattformen https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/om-inca/ vilket gör att SveReKKS kan integreras med kallelsesystem och journalsystem för automatisk överföring av data. För närvarande är GAS och SveReKKS är tätt integrerade och skickar data mellan varandra, regelbundet och automatiskt:

  • GAS skickar screeningdata över vilka som fått erbjudande om screening och avföringsprov som kommit in från dessa.
  • GAS skickar en summerad tabell över hur många som ingår i spärrlistan (ska inte kallas till screening).
  • GAS skapar en koloskopiuppföljningsblankett i SveReKKS.
  • SveReKKS skickar tillbaka data om vilka som inte längre ska delta i screeningprogrammet på grund av att de ingår i program för polypvård eller tjock- och ändtarmscancer. De spärras för screeningerbjudanden i GAS.

Efter varje koloskopiundersökning ska en blankett fyllas i av koloskopisten med uppgifter om fynd, renhet, komplikationer med mera, och i slutet av blanketten framgår det om personen ska åter till screening eller inte.

Om screeningkoloskopin måste kompletteras med fler koloskopiundersökningar för att avgöra om personen ska återgå till screening eller inte, ska alla undersökningar dokumenteras med egen blankett i SveReKKS.

Endoskopisten bör själv fylla i blanketten direkt i INCA, men det finns också en pappersblankett. Ifall endoskopisten använder pappersblanketten ansvarar kliniken för att föra över uppgifterna till en digital blankett på INCA.

SveReKKS följer upp de kvalitetsindikatorer för tjock- och ändtarmscancer som Socialstyrelsen har fastställt, se tabell 2 14. Dessutom följer registret upp ledtider och SveReKKS indikatorer för screening och all koloskopi, som huvudsakligen bygger på riktlinjer från ESGE och som kvalitetsregistrets styrgrupp har fastställt, se tabell 12 178. En beskrivning av indikatorerna finns på SveReKKS hemsida 14.

En del av indikatorerna kräver att registret samkörs med Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) 197. En integration mellan SveReKKS och SCRCR håller på att utvecklas.


Tabell 12. Indikatorer enligt ESGE.

Adekvat tarmrengöring

Schemalagd tid per koloskopi

Indikation för koloskopi

Cekumintubation

Adenomdetektion

Tid för tillbakadragande

Polypdetektion

Adekvat polypektomiteknik

Polypfångst

Tatuering

Avancerad bildbehandling

Polypmorfologi

Komplikationer

Patientupplevelse

 

 

20.2

Kvalitetsindikatorer

SveReKKS följer upp Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för tjock- och ändtarmscancer. Dessutom följer registret upp ledtider och indikatorerna för screening och all koloskopi som registrets styrgrupp har fastställt.

En del av indikatorerna kräver att registret samkörs med Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) , och för närvarande utvecklas en integration mellan SveReKKS och SCRCR. 

Tabell 13 listar de indikatorer som finns specificerade i SveReKKS särskilt för tjock- och ändtarmscancerscreeningen:

Tabell 13. Kvalitetsindikatorer för tjock- och ändtarmscancerscreening.

Målgrupp för screeningprogrammet, 

Andel primärkallade till test för analys av blod i avföringen 

Andel som lämnat avföringsprov – deltagare 

Andel som lämnat avföringsprov efter påminnelse 

Andel omprovtagningar pga. inkomplett avföringsprov 

Andel remitterade till koloskopi efter positivt avföringsprov 

Tid från avföringsprov till svar 

Tid från remiss efter positivt avföringsprov till koloskopiundersökning 

Andel positiva provresultat, dvs. personer som påvisats ha blod i avföringen 

Andel som genomgått koloskopiundersökning 

Andel som genomgått komplett koloskopiundersökning

Minimikrav på koloskopisten när det gäller antal utförda koloskopier per år

Andel komplikationer i samband med koloskopiundersökning 

Andel som efter positivt avföringsprov har adenom (samtliga typer) eller cancer inklusive stadiefördelning: positivt prediktivt värde (PPV) 

Andel personer som fått tjock- och ändtarmscancerdiagnos – detektionsrat 

Andel personer som opererats 

Stadiefördelning av vävnadsanalys efter operation 

Andel falskt positiva test 

Andel falskt negativa test 

Då avsikten är att samtliga koloskopier, oavsett indikation, ska registreras i SveReKKS, har generella kvalitetsindikatorer fastställt, vilka redovisas i tabell 14.

Tabell 14. Kvalitetsindikatorer för all koloskopi.

Adekvat tarmrengöring.

Schemalagd tid per koloskopi.

Indikation för koloskopi.

Cekumintubation.

Adenomdetektion.

Tid för tillbakadragande.

Polypdetektion.

Adekvat polypektomiteknik.

Polypfångst.

Tatuering.

Avancerad bildbehandling.

Polypmorfologi.

Komplikationer.

Patientupplevelse.

20.3

Utdata

Klinikerna äger sina egna data i registret och via INCA kan de själva ta ut den på individnivå.

Datauttag för forskning behandlas här: Cancercentrums hemsida.

Den som är inloggad på INCA har tillgång till interaktiva rapporter för kvalitetsindikatorer i SveReKKS. Det finns huvudsakligen tre typer av rapporter:
     8. Klinikrapporter för att jämföra olika kliniker och regioner mot varandra och riket.
     9. Endoskopirapporter som är designade efter inloggad användare, där inloggad endoskopists data jämförs med dem för kliniken, regionen och riket.
   10. Koll på läget, en överskådlig rapport med poängsumma förr några utvalda endoskopistindikatorer; rapporten går även att få skickad till sig regelbundet via e-post.

Registret kommer att öppet redovisa kvalitetsindikatorer ner på kliniknivå med interaktiva årsrapporter.