Till sidinnehåll

Utbildning

19.1

Screeningsjuksköterskan på endoskopienheten

Screeningsjuksköterskor på endoskopienheterna är vana vid att arbeta med patienter från sjukvården som remitterats för koloskopiundersökning. Arbetet omfattar att hantera screeningpatienternas ökade behov av stöd och information, se avsnitt 10.2.2 Oro och rädsla och kapitel 7 Psykosociala effekter av screening. Det kräver dels allmän kunskap om screening, dels särskild kunskap för att kunna bistå screeningpatienterna i sitt personcentrerade, informerade val att genomföra den uppföljande koloskopin eller avstå. Screeningsjuksköterskan behöver även specifik kunskap i IT-stödet GAS och kunskap om kvalitetsregistret SveReKKS för att hantera patienterna. Screeningsjuksköterskan arbetar i GAS och endoskopisten arbetar i SveReKKS, men screeningsjuksköterskan behöver ha kännedom även om SveReKKS för att förstå sitt arbete i GAS.

Den stödjande RCC Stockholm-Gotland har därför skapat en digital utbildning via LäraNära som varje blivande screeningsjuksköterska ska genomgå. Utbildningen omfattar allmän screeningkunskap och det specifika i att arbeta med screeningutvalda patienter, information om SveReKKS och grunden för att arbeta i GAS. Anmälan sker via samordningssjuksköterskorna på GSK.
För att få personlig behörighet att arbeta i GAS krävs genomgången utbildning och ett intyg från verksamhetschefen om behovet av behörighet. Behörighet till GAS fås via GSK.

I samband med behörighet får screeningsköterskan även en manual för att arbeta i GAS via GSK.

Regionerna Stockholm och Gotland har sedan starten 2008 inbjudit screeningsjuksköterskorna på de enheter som undersöker screeningutvalda till möten en gång per termin. GSK kommer även att regelbundet ordna möten för enheterna i en region eller flera regioner samtidigt för utbyte av erfarenheter och kunskap.

Det finns också möjlighet för screeningsjuksköterskorna att få stöd och information av samordningssjuksköterskorna på GSK i Region Stockholm, per telefon eller mejl.

19.2

Endoskopisten

Tidigare har det i Stockholm och Karlskrona funnits en strukturerad utbildning för sjuksköterskor som velat utbilda sig till endoskopist. I Göteborg har det erbjudits en utbildning i basal gastro- och koloskopi för både sköterskor och läkare. För närvarande har utbildningarna i både Karlskrona och Göteborg återupptagits.

På uppdrag från RCC i samverkan sattes en arbetsgrupp samman under 2019 för att med det engelska koloskopistutbildningssystemet som förebild utveckla ett svenskt utbildningssystem eftersom det dittills inte funnits någon övergripande utbildningsorganisation. Den organisationen har fått namnet Svensk Endoskopi Skola (SES). Syftet är att samordna utbildningssatsningar i Sverige och utveckla kursverksamhet för att höja kvaliteten vid både diagnostiska och behandlande koloskopier. Utbildningarna kommer att omfatta grundläggande endoskopiutbildning och avancerad polypektomiteknik.