Till sidinnehåll

IT-system GAS

Rekommendationer främst riktade till regionernas ledningar:

 • Regionerna bör snarast inleda en nationell samordning av kallelseverksamheten som stöder screeningrekommendationerna. Ett nationellt IT-kallelsesystem bör implementeras.
 • Kallelsesystemet och laboratoriernas IT-system behöver anpassas till Socialstyrelsens rekommendationer om screening mot tjock- och ändtarmscancer och till detta vårdprogram.
 • Regionerna bör samordna sina kravspecifikationer på IT-system gentemot leverantörer.

Det gemensamma administrativa stödsystem GAS är en vidareutveckling av IT-stödet som använts i SCREESCO-studien och som varit i drift vid RCC Stockholm-Gotland sedan april 2019.

Alla regioner kan använda GAS, och kostnaden är beroende av hur många regioner som använder systemet. Utvecklingen har bekostats av RCC i samverkan och RCC Stockholm-Gotland.

GAS är knutet till plattformen Informationsnätverk för cancervården (INCA) som regionerna tillsammans äger och som RCC i samverkan styr. Västra Götaland är värd och juridisk huvudman.

16.1

Översiktlig beskrivning

GAS IT-systemlösning består av två huvuddelar:

 • Kallelsesystem (urvalsalgoritmer, erbjudandebrev, provsvarsbrev och omprovsbrev).
 • Remisshanteringsstöd för sjuksköterskor på koloskopienheterna (som är integrerat med kallelsesystemets komponenter).

Figur 4. Förenklad systembild över GAS IT-system och dess externa IT-komponenter.

Kap16_fig4.png

GAS-systemet har realiserats genom ett centraliserat kallelsesystem med följande IT-systemintegrationer:

 1. Uppdateringar av personuppgifter via Skatteverkets system för folkbokföringsuppgifter, Navet
 2. Analyslaboratoriets IT-system
 3. Brevdistributörens och tryckeriets IT-system
 4. Kvalitetsregistret SveReKKS

IT-lösningen är fysiskt installerad i INCA-driftsmiljö (dock helt IT-mässigt separerade från kvalitetsregistren på INCA-plattformen). I den erbjudna driftsmiljön finns god tillgänglighet via ett webbaserat användargränssnitt.

De övergripande behoven av och kraven på ett kallelsesystem, och dess ingående systemintegrationer, beskrivs i avsnitt 16.2 Övergripande behov av och krav på IT-stödsystemet inom screeningverksamheten.

Det finns också en mer detaljerad systembeskrivning i ”IT Systemkravspecifikation för GAS” (internt dokument). I detta dokument finns alla viktiga ”UseCase”) identifierade, samt mer detaljerade IT-systemkrav.

16.2

Övergripande behov av och krav på IT-stödsystemet inom screeningverksamheten

16.2.1

Behov av nationellt gemensamt kallelsesystem

Behovet av ett nationellt gemensamt kallelsesystem beror främst på två saker:

 1. Systemlösningen uppfyller på bästa sätt vårdprogrammets intentioner och krav.
 2. Det är en mer kostnadseffektiv IT-systemlösning för de ingående regionerna.
16.2.2

Behov av IT-integration med IT-system hos analyslaboratoriet

I samband med att IT-kallelsesystemet skapar en inbjudan (kallelse) till en person behöver det också skapa en elektronisk remiss för personen. Denna remiss skickas via en IT-integration till analyslaboratoriets IT-system.

16.2.2.1

Provsvarshantering

Det är viktigt att beakta skalbarheten för kallelsesystemets mottagning av provsvar från analyslaboratoriet. Med skalbarhet menas att IT-systemet måste kunna hantera ett stort antal provsvar/dygn (mer än 50 000 provsvar per dygn ifall alla regioner i Sverige vill ansluta sig till IT-systemet.

Mellan kallelsesystemets IT-plattform och analyslaboratoriets IT-plattform finns ofta en regional IT-tjänstplattform.

16.2.3

Behov av IT-integration med IT-system hos brevdistributören

IT-integration med IT-system hos brevdistributören används både för olika brevtyper i pappersform och för distribution av provtagningskit (som samordnas med erbjudandebrev eller omprovsbrev). Den kan också används för digitala brev (t.ex. Kivra eller liknande system).

Några exempel på brevmallar som finns stöd för i dag:

 • Erbjudandebrev eller inbjudningsbrev (inklusive FIT-provkit)
 • Omprovsbrev
 • Provsvarsbrev

Brevmallshanteringen måste på ett tydligt och enhetligt sätt hålla isär den dynamiska delen och den statiska delen av mallen.

 • Den dynamiska delen i brevmallen omfattar t.ex. Namn, Adress, Datum och Provsvarvärde, och har alltid unika värden för varje unikt brev.
 • Den statiska delen (ofta kommunikatörens brevtexter till befolkningen) är unik för varje brevmall, men är statisk mellan brev av samma brevtyp, åtminstone för visst tidfönster.

Brevmallar måste alltid ha en versionshantering över tid. Endast en version är giltig vid en viss tidpunkt.

16.2.4

Behov av IT-integration med IT-system hos Skatteverket

Personuppgift uppdateras via en IT-integration mellan kallelsesystemet (GAS) och Skatteverkets IT-system Navet. Detta behövs för att hela tiden ha aktuella adressuppgifter till alla de personer som ingår i screeningprogrammet. Denna uppdatering sker normalt 1 gång per dygn och inför varje brevutskick.

Även hantering av personer med skyddad identitet måste beaktas i detta sammanhang.

16.2.5

Behov av IT-integration med kvalitetsregistret SveReKKS

Kallelsesystemets IT-system bör automatiskt och kontinuerligt kunna överföra kvalitetsindikatorinformation till kvalitetsregistret SveReKKS. Detta sker med hjälp av IT-integrationer mellan GAS-systemet och kvalitetsregistret.

16.2.6

Framtida behov hos GSK

Det behövs separata databasinstanser för olika deltagande regioner i GSK, av både legala skäl och framtida prestandaskäl.