Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Vårdprogrammet utarbetades 2020–2021 av den Nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening, på uppdrag av RCC i samverkan. Arbetsgruppen består av en representant per RCC samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har därmed också utgjort vårdprogramsgrupp, som har adjungerat expertis för att skriva specifika kapitel och avsnitt. Dokumentet har genomgått RCC:s process för fastställande av nationella vårdprogram innefattande en remissrunda riktad till professionerna, patientföreningarna och regionerna.

22.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande

Birger Pålsson, docent, adj. universitetslektor, Lunds universitet, överläkare kirurgkliniken och FoU Kronoberg, processledare RCC Syd.

Övriga medlemmar

Karl Franklin, professor, överläkare, Enheten för kirurgi, Umeå universitet, 
Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Stina Fuentes, specialistläkare i onkologi, verksamhetsutvecklare RCC Stockholm-Gotland.

Andreas Pischel, MD, PhD, överläkare, specialist invärtesmedicin och gastroenterologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, processledare tjock- och ändtarmscancerscreening, RCC Väst.

Daniel Sjöberg, med.dr, gastroenterolog, Medicinkliniken, Falu lasarett, Falun.

Marika Sventelius, leg. onkologisjuksköterska, nationell samordningssjuksköterska tjock- och ändtarmscancerscreening, enheten för cancerprevention och screening, RCC Stockholm-Gotland.

Rikard Svernlöv, specialist i internmedicin och gastroenterologi, överläkare, Mag-tarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst.

Eva Berglund, leg. sjuksköterska, samordningssjuksköterska tjock-och ändtarmscancerscreening, RCC Stockholm-Gotland.

22.3

Medförfattare

Anna Forsberg, PhD, överläkare, Endoskopicentrum, Capio St. Görans sjukhus, Stockholm.

Anna Jervaeus, docent, biträdande lektor, leg. sjuksköterska, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, Stockholm.

Daniel Öhman, statistiker, RCC Stockholm-Gotland.

Kaisa Fritzell, med.dr, leg. sjuksköterska, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Maria Farm, med.dr, specialistläkare i Klinisk Kemi, medicinskt metodansvarig för kvantitativ f-Hb, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Niklas Bark, med.dr, sektionschef Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Richard Palmqvist, professor, överläkare patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Rolf Hultcrantz, professor emeritus, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Ulf Lönqvist, civilingenjör, projektledare, RCC Väst/Västra Götalandsregionen.

22.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Charlotta Sävblom, överläkare, med.dr, chefläkare, t.f. FoUUI-chef, Södertälje sjukhus.

Kathrine Ericson, leg. sjuksköterska, samordningssjuksköterska tjock- och ändtarmscancerscreening, RCC Stockholm–Gotland.

Stefan Willmarsson, specialist i internmedicin och gastroenterologi, överläkare kirurgkliniken, Centralsjukhuset Karlstad, processledare RCC Mellansverige.

22.5

Jäv och andra bindningar

RCC i samverkan har fastställt ett dokument för avgivande av jävsdeklaration, som bygger på Förvaltningslagen och Kommunallagen. Samtliga medlemmar i vårdprogramgruppen, tidigare dito medlemmar och medförfattare har avgett jävsdeklarationer. Ingen av dessa personer har befunnits ha uppdrag eller på annat sätt ha kopplingar som kan innebära jävsrisk. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från RCC Stockholm-Gotland.

22.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Birger Pålsson till vårdprogramgruppens ordförande.
Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har skickats till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Tarm- uro- och stomiförbundet ILCO
 • RCC Mellansverige
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Norgine
 • Patient- och närståenderådet, RCC Väst
 • Västra Götalandsregionen
 • Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)
 • Region Örebro län
 • Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi (SFGAR)
 • Region Värmland
 • RCC Syd
 • E-hälsomyndigheten
 • Vårdens kunskapsstyrningsnämnd, Region Stockholm
 • Fysioterapeuterna, Region Skåne
 • Verksamhetsutvecklingsstöd, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Region Kronoberg
 • Region Halland
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Patient- och närståenderådet, RCC Norr
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i Cancervård
 • Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK)
 • Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
 • Region Skåne
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och i förekommande fall revidering som följd av dessa, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.