Till sidinnehåll

Inledning

2.1

Introduktion

Syftet med screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer, KRC) är att minska dödligheten i sjukdomen. Programmet innebär att män och kvinnor i åldern 60–74 år erbjuds att genomföra självprovtagning för dolt blod i avföringen vartannat år. De individer som testas positivt kallas till vidare utredning med koloskopi där såväl cancer som godartade polyper kan hittas i god tid. Vid fynd av polyper kan dessa tas bort i samband med undersökningen och därmed förebyggs framtida cancerutveckling.

Nya screeningprogram bör introduceras samordnat och strukturerat, enligt ”En nationell cancerstrategi för framtiden”, SOU 2009:11. Ett nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening ger stöd för implementeringsprocessen. Screeningprogrammet för tidig upptäckt av cancer i tjocktarm och ändtarm startade nationellt i Sverige under våren 2021. Det här nationella vårdprogrammet (NVP) ger rekommendationer för screeningprocessens olika delar så att en nationell samordning och samsyn kan uppnås. Vårdprogrammet utgör därmed ett komplement till Socialstyrelsens rekommendation från 2014.

Vid sidan om vårdprogrammet finns andra viktiga åtgärder som Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan fattat beslut om för att underlätta ett samordnat och strukturerat införande av screening. Den nationella arbetsgruppen (NAG) för tjock- och ändtarmscancerscreening inrättades 2018 och RCC Stockholm-Gotland utsågs till stödjande RCC. RCC i samverkan har tillsammans med RCC Stockholm-Gotland sedan 2018 utvecklat ett gemensamt administrativt stödsystem (GAS) som är i drift sedan april 2019. GAS hanterar kallelser (erbjudande om självprovtagning för dolt blod i avföringen) och uppföljning av screening (provsvar, omprov, remitteringar m.m.). RCC i samverkan har även stöttat utvecklingen av Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening (SveReKKS), vilket startades 2019. Åtgärderna är baserade på förslag från en arbetsgrupp som RCC i samverkan tillsatte 2017–2018 för att förbereda screeningstarten. Arbetsgruppens erfarenheter hämtades både från studien Screening of Swedish colons (SCREESCO), som startade 2014, (se vidare i avsnitt 6.2.3) och från det screeningprogram för tjock- och ändtarmscancer som i över tio år funnits i Region Stockholm och Region Gotland.

2.2

Första version

Detta är det första svenska nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancerscreening, och det togs fram 2020–2021 av den nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening på uppdrag av RCC i samverkan. Extern expertis deltog också i arbetet.

2.3

Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer

För tjock- och ändtarmscancer finns ett standardiserat vårdförlopp (SVF) framtaget. Den senaste versionen fastställdes av RCC i samverkan 2018, men en reviderad version håller på att arbetas fram 2022–2023. En ingång till SVF är cancerfynd vid screening. Positivt f-Hb (med fekalt immuntest, FIT) funnet inom screeningprogrammet utreds dock vidare med koloskopi inom screeningen, och först vid eventuellt fynd av tjock- och ändtarmscancer remitteras patienten vidare till SVF. Det standardiserade vårdförloppet kan laddas ned i sin helhet från RCC:s webbplats https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/tjock-och-andtarmscancer/vardforlopp.

2.4

Evidensgradering

Syftet med ett vårdprogram är en sammanvägning av evidensläget och den kliniska tillämpningen. Det är däremot inte en komplett vetenskaplig och hälsoekonomisk analys av typen Health Technology Assessment (HTA). I detta vårdprogram bidrar alla författare med sin respektive expertkunskap och är givetvis väl inlästa på den vetenskapliga litteraturen inom sitt område. Efter behov har de också genomfört strukturerade litteratursökningar.

Vårdprogrammet använder det etablerade graderingssystemet GRADE (Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation) vid bedömningen av kvantitativa studier. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har dock endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.

GRADE innebär att tillförlitligheten i rekommendationerna graderas enligt följande:

  • Sammanvägda resultatet har hög tillförlitlighet (++++) 
  • Sammanvägda resultatet har måttlig tillförlitlighet (+++) 
  • Sammanvägda resultatet har låg tillförlitlighet (++) 
  • Sammanvägda resultatet har mycket låg tillförlitlighet (+)
  • Går inte att bedöma om resultaten är korrekta.

När det saknas vetenskapligt underlag som uppfyller inklusionskriterierna anges ”studier saknas” och ingen gradering görs.

Läs mer om systemet här:
SBU:s metodbok

2.5

Förkortningar

ADR                      Adenoma detection rate (frekvensen av funna adenom)
AUC                       Area under kurvan
BBPS                     Boston Bowel Preparation Scale
BMI                       Body Mass index (kroppsmasseindex)
dMMR                 Deficient MMR
DT                         Datortomografi
EMR                     Endoskopisk mukosa-resektion
ESD                       Endoskopisk submukös dissektion
ESGE                     European Society of Gastrointestinal Endoscopy
FAP                         Familjär adenomatös polypos
F-Hb                      Hemoglobin i feces
FIT                         Fekalt immunokemisk test
FN                           Field number
FOBT                     Fekalt ockult blodtest
FS                           Sigmoideoskopi
GAS                        Gemensamt administrativt IT-stöd
GDPR                     General Data Protection Regulation
gFOBT                   Guajakbaserat fecestest för ockult blod
GIST                       Gastrointestinal stromacellstumör
GRADE                  Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation
GSK                        Gemensamt samordningskansli
HE                          Hematoxylineosin
HTA                       Health Technology Assessment
IBD                        Inflammatory Bowel Disease (Inflammatorisk tarmsjukdom)
IFCC FIT-WG      International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – Scientific Division – Working Group on FIT
iFOBT                   Immunokemiskt fekalt ockult blodprov
INCA                    Informationsnätverk för cancervården
KI                          Konfidensintervall
KRC                     Kolorektalcancer
KVAST                 Kvalitets- och standardiseringskommittén (inom patologi)
MMR                  Mismatch repair
MSI                     Microsatellite instability
MSS                     Microsatellite stability
NAG                     Nationell arbetsgrupp
NBI                       Narrow-band imaging
NICE NBI           International Colorectal Endoscopic (klassifikationssystem vid koloskopi)
NGS                     Next generation sequencing
NNS                     Numbers needed to scope
NS                        Not statistically significant
NSAID                 Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
NVP                     Nationellt vårdprogram
PAD                     Patologisk-anatomisk diagnos
PCCRC                Post colonoscopy colorectal cancer
PCR                     Polymeraskedjereaktion
PEG                     Polyetylenglykol
pMMR                Proficient MMR
PPV                     Positivt prediktionsvärde
PROM                 Patient Reported Outcome Measures
PREM                 Patient Reported Experience Measures
PU                       Personuppgift
QALY                   Kvalitetsjusterade levnadsår
RCC                     Regionalt cancercentrum
RID                      Remissidentitetsnummer
ROC                     Receiver operating curve
RR                        Relativ risk
SCRCR                Svenska Kolorektalcancerregistret
SCREESCO        Screening of Swedish colons
SES                      Svensk Endoskopiskola
SFGAR                Svensk Förening för Gastrointestinal och Abdominell Radiologi
SGF                      Svensk Gastroenterologisk Förening
SOF                      Svensk Onkologisk Förening
SSL                       Sessila serrata lesioner
SSLD                    Sessila serrata lesioner med dysplasi
SveReKKS           Svenskt register för koloskopier och kolorektalcancerscreening
SVF                       Standardiserat vårdförlopp
TNM                     Tumor, node, metastasis (internationellt system för stadieindelning av cancer)
TSA                       Traditionellt serrata adenom