Till sidinnehåll

Samordnings-sjuksköterska

På GSK arbetar samordningssjuksköterskor för att samordna tjock- och ändtarmscancerscreeningen i Region Stockholm och Region Gotland samt för övriga regioner genom den screeningtjänst som Region Stockholm erbjuder.

Samordningssjuksköterskorna ingår i GSK-teamet på RCC Stockholm-Gotland som är stödjande RCC. Hela GSK-teamet består av enhetschef verksamhetsutvecklare (som också är överläkare), forskare inom screening och prevention samt statistiker och kommunikatör.

EU har i sina evidensbaserade riktlinjer 22 tydliggjort att sjuksköterskor med sin specifika omvårdnadskompetens är viktiga för deltagarna under hela screeningprocessen. De har fördjupad kunskap om screening och om screeningprocessen samt i den sjukdom som screeningprogrammet avser. Dessutom har de kunskap om och förmåga till avancerad kommunikation eftersom de till exempel behöver vara väl rustade för att stödja deltagarna under screeningprocessen och i deras val om att delta eller inte.

Screeningprocessen består av flera led med flera olika samarbetspartner. Screeningverksamhet sker dessutom både på populations- och individnivå. Samordningssjuksköterskan har helhetsperspektivet och planerar, samordnar, utbildar, kvalitetsutvärderar och utvecklar inom verksamheten från samordningskansliet. Samordningssjuksköterskan arbetar självständigt men i samråd med verksamhetsutvecklare när det krävs.

För aktiviteterna i screeningprocessen används IT-stödet GAS men även kvalitetsregistret SveReKKS.

Att planera för verksamheten innebär att planera kommande års utskick baserat på aktuell population och regelbundet planera åtgång av och beställa provtagningsmaterial och utskicksmaterial.

Att samordna verksamheten innebär att ombesörja utskick av provkit, omprov, påminnelsebrev och provsvarsbrev samt remittera utvalda deltagare till endoskopienheter. Detta görs via GAS.

Samordningssjuksköterskan har även daglig kontakt med befolkningen, via en funktionsmejl och per telefon. Detta är en av de viktigare arbetsuppgifterna, vilken exempelvis ofta innebär att bland rutinsamtal fånga upp medicinska frågeställningar och hänvisa individen till rätt vårdinstans, att kunna hantera individers oro och ge stöd i samband med att de fått ett screeningerbjudande eller valts ut pga. positivt prov. Se även kapitel 7 Psykosociala effekter av screening.

I samordningen ingår att samarbeta med alla olika samarbetspartner såsom laboratoriet, PostNord/Strålfors, endoskopikliniker, leverantör av provtagningsmaterial och kommunikatörer.

Andra arbetsuppgifter är att hantera särskilt avvikande provsvar och meddelanden från laboratoriet, hantera postreturer av utskick och kontrollera screeningprogrammets fakturor.

Samordningssjuksköterskan håller även regelbundna möten med screeningsjuksköterskorna i regionerna för att utbilda dem och byta erfarenheter mellan enheterna. Dessutom är samordningssjuksköterskan kursledare i den digitala screeningutbildning som nya screeningsjuksköterskor på endoskopienheterna måste genomgå för att få personlig behörighet för att arbeta i GAS.

Sköterskorna kvalitetsutvärderar programmet utifrån Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer vilket innebär ett samarbete med statistiker och verksamhetsutvecklare. Kvalitetsutvärderingen innebär även att följa upp alla remitterade och kontrollera att data om dem förts in i SveReKKS.

I arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra screeningprogrammet ingår vidare att hantera avvikelser tillsammans med verksamhetsutvecklare. Dessutom deltar samordningssjuksköterskorna i kvalitetsråd, vårdprogramsmöten och forskargruppsmöten samt arbetar med att utveckla GAS och SveReKKS.

Samordningssjuksköterskan har inte tillgång till sjukvårdens journaler eller andra medicinska register. Möjligheten att spåra varje individ som erbjudits screeningprovtagning finns GAS och i SveReKKS.

En samordningssjuksköterska är senior och nationellt ansvarig samordningssjuksköterska vid GSK. Vederbörande har ytterligare ansvarsområden:

  • Arbeta i den nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening
  • Arbeta i den nationella vårdprogramsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening
  • Ansvara för att möten arrangeras med screeningsjuksköterskor på endoskopienheter i anslutna regioner för arbete med screeningutvalda
  • Ansvara för att utbilda screeningsjuksköterskor på endoskopienheter i anslutna regioner
  • Samarbeta med och stödja verksamhetsutvecklaren för tjock- och ändtarmscancerscreeningen i nationella frågor
  • Vara mentor för övriga samordningssjuksköterskor på GSK.