Till sidinnehåll

GSK – gemensamt samordningskansli

RCC i samverkan har tagit flera initiativ för att stödja ett samordnat och strukturerat införande av screening för tjock- och ändtarmscancer. Att nya screeningprogram bör introduceras samordnat och strukturerat var också ett övervägande och förslag i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11).

Varje region som inför tjock- och ändtarmscancerscreening behöver administrera arbetet med kallelser, svarsbrev och remitteringar. Den av RCC i samverkan nationellt samordnade SCREESCO-studien har visat att det finns möjlighet och vinster med att samordna det administrativa arbetet som krävs i screeningprogrammet för flera regioner. Ett gemensamt samordningskansli (GSK) kan därför antas vara både rationellt och kostnadseffektivt. Motsvarande finns eller planeras i Norge, Danmark och Storbritannien.

RCC i samverkan har utsett RCC Stockholm-Gotland till stödjande RCC då de har administrerat screening för tjock- och ändtarmscancer sedan 2008 och därmed har lång erfarenhet, kunskap och alla rutiner och logistik upprättade.

Region Stockholm har inom RCC Stockholm-Gotland inrättat ett GSK för att samordna screeningen med Region Gotland. Se även avsnitt 8.4 Screeningprocess. Region Stockholm kan erbjuda ett administrativt samordningsarbete, en så kallad screeningtjänst, för personer som är folkbokförda i andra regioner än Stockholm och Gotland. Det innebär att andra regioner kan avtala med Region Stockholm att tillhandahålla screeningtjänsten till befolkningen.

När det svenska screeningprogrammet är fullt utbyggt med målpopulationen 60–74 år, beräknas att GSK ska kunna administrera det med enbart fyra samordningssjuksköterskor på heltid. Till GSK knyts även ytterligare spetskompetens såsom verksamhetsutvecklare (läkare), statistiker, IT-teknisk supportpersonal, arbetsledare och administratörer.

De regioner som ansluter sig till screeningtjänsten hos GSK ansvar själva medicinskt för patienterna när de efter selektion har remitterats till endoskopienheten i hemregionen. Remittering sker inom IT-stödet GAS. Hemregionen ansvarar för att meddela provsvar samt kalla, förbereda och undersöka patienten. Dessutom ska hemregionen remittera patienten vidare för behandling eller uppföljning och rapportera koloskopidata i kvalitetsregistret SveReKKS.

De anslutna regionerna ersätter Region Stockholm för utförd screeningtjänst. Anslutningen mellan den aktuella regionen och Region Stockholm regleras i avtal om medicinskt ansvar och kostnader.

Ju fler som ansluter till den gemensamma screeningtjänsten i Region Stockholm, desto lägre blir troligen de fasta kostnaderna för administration och samordning eftersom de delas på fler parter, men detta är inte studerat.

En gemensam screeningtjänst i Sverige antas också möjliggöra ökad kvalitet och jämlikhet inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer.