Till sidinnehåll

Kommunikation

Rekommendationer riktade till regionernas ledning och 1177 Vårdguiden samt personal i vårdkedjan:

  • Kommunikation och information är särskilt viktig för att minimera psykologiska negativa effekter som screeningprogram kan medföra.
  • Det behövs tydliga och genomarbetade informationsbrev för erbjudande, påminnelsebrev, instruktioner för provtagning och svarsbrev för negativt och positivt prov. Information på andra språk ska finnas lätt tillgänglig.
  • Information från endoskopienheterna till kallade patienter bör vara tydlig och nationellt enhetlig.
  • Ordvalet bör vara konsekvent för att säkerställa tydlighet.
  • Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal ska finnas tillgängligt.
  • Informationsmaterial bör finnas i både tryckt och digital form.
  • Brett riktad information till allmänheten bör finnas tillgänglig via 1177 Vårdguiden samt till hälso- och sjukvårdspersonal via Vårdgivarguiden.

Liksom för vårdprogrammet för cervixcancerprevention bör det finnas en tydlig kommunikationsplan, och nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening har en central roll för att säkerställa att en sådan plan finns och efterlevs.

En tydlig kommunikationsplan är viktig för att kunna säkerställa att screeningprogrammet har en deltagarnivå så att man i alla led ser till att information når ut i flera kanaler. En del i kommunikationsplanen rör rekommendationerna ovan som gäller nationellt och ska säkerställa en god och jämlik vård och därmed möjlighet till information.

Arbetet med vårdprogram för cancerdiagnoser ska inkludera patientföreträdare för den aktuella diagnosen. I detta vårdprogram har patientföreträdare deltagit i remissförfarandet och det inkluderar synpunkter från bland annat Tarm-, uro- och stomiförbundet ILCO.

Det är mycket viktigt att göra medborgarna mer medvetna om screningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer, och därmed behövs tydlig information, brev och information med länkar till bland annat provtagningsinstruktioner, information om hur en koloskopi går till och fördjupad information om bakgrunden till Socialstyrelsens rekommendation.

1177 Vårdguiden är en nationell resurs med patientinformation som regionerna kan använda. Där finns regelbundet uppdaterad information om tjock- och ändtarmscancerscreening.

Kampanjer för att upplysa medborgare om tjock- och ändtarmscancerscreening arbetas aktivt fram i samarbete med specifika specialistföreningar såsom SGF, Svensk Kirurgisk Förening och Svensk Onkologisk Förening (SOF) samt genom den nationella arbetsgruppen och dess samarbete i RCC i samverkan.