Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Målet med att samla den i sig heterogena gruppen binjuretumörer i ett och samma vårdprogram är att skapa en helhetsbild av hur binjuretumörerna ska utredas och behandlas. Det finns många likheter i handläggningen, framför allt initialt. Dock skiljer sig utredning, behandling och uppföljning efter den initiala fasen kraftigt åt mellan de olika varianterna, och handläggningen har kommit att bli tilltagande specialiserad.

Specifika mål är att beskriva nuvarande evidensbaserade kunskap om binjuretumörer, att där så är tillämpligt ge tydliga rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning, att skapa förutsättningar till att ge så god vård som möjligt för patienter med binjuretumörer oavsett var i vårdkedjan tumören upptäcks, och därmed sträva mot jämlik vård.