Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

22.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Zedenius Jan, ordförande, överläkare/professor, Medicinsk enhet bröst-, endokrina tumörer och sarkom, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Andersson Faanny patientrepresentant, RCC Sydöst

Calissendorff Jan, överläkare/PhD, Medicinsk enhet Endokrinologi, Karolinska sjukhuset Stockholm, RCC Stockholm/Gotland

Crona Joakim, ST-läkare/docent, Onkologisk Endokrinologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Dahlqvist Per, överläkare/docent, Medicincentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Gimm Oliver, överläkare/professor, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, RCC Sydöst

Granlund Hjelm Emma, Samordnande kontaktsjuksköterska för endokrina tumörer och sarkom, RCC Stockholm Gotland

Hellman Per, överläkare/professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Sektionen för endokrinkirurgi, kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala/Örebro

Hennings Joakim, överläkare/docent, Institutionen för kirurgiska och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet, Område Kirurgi, Östersunds sjukhus, RCC Norr

Joelsson Marie, Kontaktsjuksköterska/forskningssjuksköterska, endokrinkirurgiskt team, kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Johansson Gudmundur överläkare/professor, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism, Område medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Juhlin Christofer, specialistläkare/docent, patolog, Avdelningen för klinisk patologi och cytologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Lindgren Ola G, överläkare/PhD, Endokrinmottagningen, Skånes universitetssjukhus, Lund,
RCC Syd

Nordenström Erik, överläkare/docent, kirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Olsen Henrik, överläkare/PhD, Endokrinologiska enheten, Skånes universitetssjukhus, Lund

Ragnarsson Oskar, överläkare/docent, Sektionen för endokrinologi, diabetes och metabolism Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Sundin Anders, överläkare/professor, Radiologi, Institutionen för Kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tham Emma, bitr. överläkare/PhD, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Wahlberg Jeanette, överläkare/docent, Endokrinologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping

Woisetschlager Mischa, överläkare/PhD, Röntgenkliniken Universitetssjukhuset Linköping

Volpe Cristina, överläkare/PhD, Medicinsk enhet Endokrinologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Wängberg Bo, överläkare/adjungerad professor, Sektionen för endokrinkirurgi, verksamhetsområde kirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

22.3

Adjungerade författare

Lidegran Mats överläkare/PhD, Medicinsk enhet Huvud hals lunga hud, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Lindholm, Kristina, sjuksköterska, endokrinmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Nilsson, Ann-Sofie, sjuksköterska, endokrinmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Sundlöv Anna, bitr överläkare, Endokrina tumörer och isotopterapi, VO Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund

22.4

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Sydöst.

22.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Jan Zedenius till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • SFPM (Svensk förening för palliativ medicin)
 • SFPG (Svensk förening för medicinsk genetik)
 • Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
 • Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svenska endokrinologiföreningen
 • Svensk Förening för Medicinsk Radiologi
 • Läkemedelsrådet Skåne
 • RCCs nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan
 • Nationella vårdprogramgruppen för Cancerrehabilitering
 • Patient och Närståenderådet Väst

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.