Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer

Följande kvalitetsindikatorer utgör mätbara faktorer att användas för att värdera och följa kvaliteten på omhändertagandet av patienter med sarkom lokalt, regionalt och nationellt.

  1. Täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret för sarkom (mål över 90 %)
  2. Bedömning vid multidisciplinära konferenser innan behandlingsstart (mål 100 %)*
  3. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska (mål 100 %)*
  4. Tid från remissankomst till sarkomcentrum till information till patienten om preliminär behandlingsplan (mål 27 dagar)*
  5. Tid från remissankomst till och behandlingsstart vid sarkomcentrum (kirurgi, medicinsk antitumoral behandling eller strålbehandling) (mål 39 dagar)*
  6. Primär operation vid sarkomcentrum (mål 100 %)*
  7. Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation som grund för vidare behandlingsbeslut (mål över 90 %)
  8. Andel patienter med R0-marginal (marginell eller vid) efter operation på sarkomcentrum (mål över 90 %)
  9. Frekvens av lokalrecidiv (mål under 40 %)

*Målnivån gäller patienter med tumörer som uppfyller kriterierna enligt SVF för ”välgrundad misstanke”.

En generell målnivå för 5-årsöverlevnad kan inte ges på grund av den heterogena tumörgruppen som omfattas av detta vårdprogram.