Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer

Det nationella kvalitetsregistret för buksarkom är stängt och flera av kvalitetsindikatorerna nedan kan därför i nuläget (januari 2023) inte följas nationellt. Kvalitetsindikatorerna har identifierats av vårdprogramgruppen som viktiga mätbara faktorer för att värdera och följa kvaliteten på omhändertagandet av patienter med sarkom lokalt, regionalt och nationellt.

  1. Täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret för sarkom (mål över 90 %)
  2. Bedömning vid multidisciplinära konferenser innan behandlingsstart (mål 100 %)*
  3. Tillgång till namngiven kontaktsjuksköterska (mål 100 %)*
  4. Tid från remissankomst till sarkomcentrum till information till patienten om preliminär behandlingsplan (mål 27 dagar)*
  5. Tid från remissankomst till och behandlingsstart vid sarkomcentrum (kirurgi, medicinsk antitumoral behandling eller strålbehandling) (mål 39 dagar)*
  6. Primär operation vid sarkomcentrum (mål 100 %)*
  7. Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation som grund för vidare behandlingsbeslut (mål över 90 %)
  8. Andel patienter med R0-marginal (marginell eller vid) efter operation på sarkomcentrum (mål över 90 %)
  9. Frekvens av lokalrecidiv (mål under 40 %)

*Målnivån gäller patienter med tumörer som uppfyller kriterierna enligt SVF för ”välgrundad misstanke”.

En generell målnivå för 5-årsöverlevnad kan inte ges på grund av den heterogena tumörgruppen som omfattas av detta vårdprogram.