Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

22.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

22.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Jan Åhlén, ordförande
Med.dr, kirurg, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland

Agneta Lind
Med. mag., leg. dietist, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Anna Måsbäck
Med.dr, patolog, Klinisk patologi, Lund, Labmedicin Skåne

Ann Charlotte Dreifaldt
Med.dr, onkolog, Universitetssjukhuset Örebro, RCC Uppsala-Örebro

Annica Pettersson
Med. mag., kontakt- och onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Antroula Papakonstantinou
Med.dr, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Björn Strandell
Allmänläkare, Skebäcks vårdcentral, medicinsk rådgivare Hälsovalsenheten Region Örebro län

Claes Juhlin
Docent, kirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Elisabeth Epstein               
Docent, gynekolog, Ultraljudsdiagnostiker, Södersjukhuset, Stockholm

Fredrik Lindberg
Med.dr, kirurg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Janusz Marcickiewicz
Med. dr., gynekologisk kirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Johan Wejde
Patolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Josefin Fernebro
Med. dr. onkolog och gynonkolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Joseph Carlson
Docent, patolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Karin Papworth
Med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Lennart Blomqvist
Professor, radiolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Lina Hansson
Onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Madalina Ohrberg
Patientföreträdare, RCC Syd

Magnus Hansson
Patolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Maja Zemmler
Onkolog, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst

Marie Ahlström
Onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund

Pall Hallgrimsson
Med.dr, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Pehr Rissler
Patolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Per Sandström
Professor, kirurg, Universitetssjukhuset i Linköping

Stefan Lindskog
Med. dr., kirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

22.3

Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum sydöst.

22.4

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Jan Åhlén till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

  • Arbetsutskottet, Läkemedelsrådet, Region Skåne
  • Nationella vårdprogramgruppen för cancer-rehabilitering
  • Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
  • Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
  • Svensk förening för medicinsk genetik och genomik (SFMG)
  • Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)
  • Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) och Nationella vårdprogramgruppen för livmoderkroppscancer samt Arbetsgruppen för gynekologisk tumörkirurgi
  • Svensk förening för palliativ medicin

Utöver dessa har svar inkommit från RCC:s arbetsgrupper, enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession. Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.