Till sidinnehåll

Mål med vårdprogrammet

Målsättning med vårdprogrammet är att ge en nationell rekommendation avseende diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med hudlymfom.

Syftet med vårdprogrammet är att utifrån rådande evidens bidra till en nationellt likvärdig handläggning av dessa patienter, förbättra behandlingsresultat och patienternas livskvalitet.

På grund av att hudlymfom är en så pass ovanlig och heterogen sjukdomsgrupp saknas det i viss mån större randomiserade kontrollerade studier. Behandlingsrekommendationerna bygger istället huvudsakligen på beprövad erfarenhet, konsensusmöten och internationella guidelines 478910.

Målen följs upp inom ramen för kvalitetsregisterarbetet och när vårdprogrammet revideras.

Vårdprogrammet riktar sig i första hand till vårdpersonal, men Kapitel 18 Egenvård och Bilaga 1 Patientinformation riktar sig främst till patienter.