Till sidinnehåll

Understödjande vård

15.1

Levnadsvanor

Patientens levnadsvanor (tobaksbruk, alkoholbruk, fysisk aktivitet och matvanor) samt nutritionsstatus bör identifieras och bedömas regelbundet från diagnosbeskedet till uppföljning.

I bedömningen bör ingå om patientens ohälsosamma levnadsvanor har betydelse för behandlingen, exempelvis negativ effekt eller interaktion med medicinsk eller kirurgisk behandling. I bedömningen bör också ingå om stöd att förändra levnadsvanorna bör utgöra en del av behandling och rehabilitering samt om levnadsvanorna innebär en risk för återinsjuknande eller insjuknande i andra sjukdomar.

Patientens levnadsvanor och åtgärder vid ohälsosamma levnadsvanor bör dokumenteras i patientens journal enligt gällande rutin för dokumentation av levnadsvanor i respektive region.

Se även det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, kapitel Prehabilitering, Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling samt Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

15.2

Översikt

Vid understödjande vård behövs en helhetssyn av patienten där särskilda hänsyn tas till engemang av sjukdomen i huden 101102.

15.3

Mjukgörande behandling

Hudbarriärstärkande behandling med mjukgörande kräm rekommenderas alltid.

15.4

Hudinfektioner

Patienter med hudlymfom kan ha en ökad risk för hudinfektioner till följd av en försämrad hudbarriär och ett försämrat immunförsvar.

Påvisad hudinfektion behandlas enligt gängse rutiner.

15.5

Badbehandling

Bad med efterföljande mjukgörande behandling kan vara gynnsamt för att mjuka upp huden, särskilt vid uttalad hyperkeratos, sår eller fjällning. Badbehandlingen kan göras med tillägg av olja, kaliumpermanganat eller klor. Badbehandling kan ske på sjukhus eller i hemmet.

15.6

Fotvård

Vid hyperkeratoser och sprickbildningar i fotsulor har fotvård god effekt och rekommenderas.

15.7

Behandling av klåda

Klåda kan behandlas med mjukgörande kräm, topikala kortikosteroider eller ljusbehandling. Vidare kan man överväga antihistaminer, gabapentin, mirtazapin och aprepitant.

För bedömning av klåda kan olika validerade skalor användas såsom visuell analog skala (VAS), numerisk skala (NRS) och verbal skala (VRS) 103.

15.8

Understödjande behandling vid cytostatikabehandling

Se vårdprogrammet för T-cellslymfom och för aggresiva B-cellslymfom för rekommendationer kring användande av G-CSF och infektionsprofylax.