Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

Rekommendation

  • En nationell multidisciplinär konferens (nMDK) för hudlymfom hålls en gång per månad.
  • nMDK är öppen för alla remitterande kliniker i Sverige
  • Vid nMDK deltar specialister inom dermatologi, onkologi, patologi samt kontaktsjusköterska. Specialister från andra verksamheter kallas vid behov, till exempel barnonkolog.
  • Alla patienter med hudlymfom behöver inte diskuteras på nMDK. Följande fall bör diskuteras på nMDK:
    – Patienter med diagnostiska oklarheter, till exempel patienter med trolig diagnos hudlymfom där diagnosen dock varit svår att bekräfta eller patienter där det är svårt att kartlägga vilken sorts hudlymfom det rör sig om.
    – Patienter med avancerad sjukdom, recidiv eller refraktär sjukdom för diskussion om utredning och val av behandling.

Hudlymfom handläggs i samarbete mellan dermatolog, onkolog/hematolog och huvudansvaret för patienten över tid kan variera beroende på sjukdomens stadium och behandling.

Tidiga och okomplicerade fall av hudlymfom kan handläggas av dermatolog, men vid behov sker diskussion på regional multidisciplinär konferens. Vid oklar diagnos, avancerad sjukdom, recidiv eller refraktär sjukdom rekommenderas diskussion på nMDK där dermatolog, onkolog eller hematolog, patolog och kontaktsjuksköterska medverkar. När behov föreligger bör aspekter angående cancerrehabilitering beaktas.

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) är en central del i cancervårdens nationella nivåstrukturering. Syftet med nMDK är att höja kvaliteten, skapa en mer jämlik vård i hela landet och öka kompetensen på respektive ort. nMDK hudlymfom startades maj 2020 och hålls en gång per månad. Diskussionen kan gälla diagnos, utredning eller behandling. Anmälan tas emot av ordförandecentrum som sedan sammanställer en lista över anmälda patienter inför nMDK. Anmälan ska innehålla information om vem som är ansvarig remittent och från vilken klinik, kön, ålder (ej personnummer), diagnos, kort anamnes och frågeställning. Det beslut som framkommer på konferensen dokumenteras sedan i journalen av remitterande läkare som även ansvarar för att informera patienten. Remitterande läkare dokumenterar även i journalen vilka kollegor som har medverkat på nMDK och anger respektive specialitet.

Anmälningsrutiner och remissmall till nMDK finns i bilaga 4 Anmälningsrutiner för nMDK hudlymfom och bilaga 5 Anmälan till nMDK hudlymfom.