Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver det har en patientföreträdare deltagit.

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Emma Belfrage, ordförande, biträdande överläkare, Hudmottagning Lund, Skånes universitetssjukhus, RCC Syd

Amra Osmancevic, docent, universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Anders Östborg, professor, överläkare, ME Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna, RCC Stockholm-Gotland

Christina Goldkuhl, överläkare, Onkolog- och hematologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Claes Karlsson, PhD, överläkare, ME Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland

Hanna Brauner, Med. dr., ST-läkare, Patientområde gastro/HUD/reuma, Tema Inflammation och Infektion, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland

Hanna Scherwin, sjuksköterska, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Hanna Velin, specialistläkare, hudkliniken Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Julie Christiansen, överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Karolina Wojewoda, ST-läkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Katarzyna Prystupa Chalkidis, Med. dr., överläkare, Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde, RCC Väst

Martin Erlanson, Med. dr., överläkare, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Mats Ehinger, docent, överläkare, VO Klinisk genetik och patologi, Lund, RCC Syd

Thomas Relander, docent, överläkare, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Ulrika Hansson, överläkare, Patologisk/cytologisk klinik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Patientföreträdare har deltagit i arbetet.

24.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Carina Gjertz, Hans Hagberg, Annika Aronsson, Christer Jansson, Ingemar Lagerlöf, Yvonne Eklund, Annica Inerot, Britt-Marie Coffey

24.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Mellansverige.

24.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Emma Belfrage till vårdprogramgruppens ordförande.

Version 2.1–2.4 av vårdprogrammet har inte varit på remissrunda. Ändringar i version 2.2-2.4 har godkänts av Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel (NAC).

Remissversionen av version 2.0 av vårdprogrammet publicerades öppet på cancercentrum.se. Remissversionen gick till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan lämnade nedan listade organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa inkom svar från läkemedelsföretag, enskilda, kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession. 

 • E-hälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Folktandvården, Västra Götaland
 • Läkemedelsrådet, Region Skåne
 • Läkemedelsverket (LV)
 • Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel (NAC)
 • Norra sjukvårdsregionen
 • Nuklearmedicin
 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Östergötland
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk förening för palliativ medicin (SFPM)
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska sällskapet för dermatologi och venereologi
 • Sveriges arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.