Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum och en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver det har en patientföreträdare deltagit. 

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Emma Belfrage, ordförande, biträdande överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Amra Osmancevic, docent, universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Annika Aronsson, överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö och Trelleborgs lasarett, RCC Syd

Annica Inerot, Med. dr., överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Carina Gjertz, leg. sjuksköterska, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Christer Jansson, patientföreträdare

Christina Goldkuhl, överläkare, Onkolog- och hematologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Hanna Brauner, Med. dr., ST-läkare, Patientområde gastro/HUD/reuma, Tema Inflammation och Infektion, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland

Hans Hagberg, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro

Ingemar Lagerlöf, överläkare, Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, RCC Sydöst

Julie Christiansen, överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Katarzyna Prystupa Chalkidis, Med. dr., överläkare, Hudkliniken, Skaraborgs Sjukhuset Skövde, RCC Väst

Martin Erlanson, Med. dr., överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Thomas Relander, docent, överläkare, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Ulrika Hansson, överläkare, Patologisk/cytologisk klinik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst

Yvonne Eklund, specialistläkare i dermatovenereologi, Diagnostiskt Centrum Hud, Malmö, RCC Syd

24.3

Adjungerade författare

Mats Ehinger
Docent, överläkare, Patologisk/cytologisk klinik, Laboratoriemedicin Skåne, Lund

24.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro.

24.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Emma Belfrage till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversioner av vårdprogrammet för version 1.0 publicerades öppet på cancercentrum.se. Under den första remissrundan lämnade nedan listade organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och företrädare för patienter och profession.

  • Läkemedelsrådet i Region Skåne
  • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel (NAC)
  • RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering
  • Sjuksköterskor i cancervård
  • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
  • Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
  • Svensk förening för hematologi (SFH)
  • Svensk förening för palliativ medicin (SFPM)
  • Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
  • Takeda

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.

Nästa kapitel
Bilaga 1 Patientinformation