Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

24.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

24.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Emma Belfrage, ordförande, överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Adis Dizdarevic, specialistläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Alexander Shams, specialistläkare, Hudkliniken, Linköpings universitetssjukhus, RCC Sydöst

Amra Osmancevic, docent, universitetssjukhusöverläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Anders Östborg, professor, överläkare, ME Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland

Christina Goldkuhl, överläkare, Onkolog- och hematologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Claes Karlsson, PhD, överläkare, ME Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland

Hanna Brauner, docent, specialistläkare, Patientområde gastro/HUD/reuma, Tema Inflammation och Infektion, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland

Hanna Scherwin, sjuksköterska, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Hanna Velin, specialistläkare, Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Karolina Wojewoda, specialistläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Katarzyna Prystupa Chalkidis, Med. dr., överläkare, Hudkliniken, 
Skaraborgs sjukhus Skövde, RCC Väst

Kristina Drott, docent, överläkare, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Paula Palmgren, sjuksköterska, Patientområde gastro/HUD/reuma, Tema Inflammation och Infektion, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, 
RCC Stockholm-Gotland

Martin Erlanson, Med. dr., överläkare, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr

Mats Ehinger, docent, överläkare, VO Klinisk genetik och patologi, Lund, RCC Syd

Mats Hellström, docent, ST-läkare, onkologen, Akademiska sjukhuset, RCC Mellansverige

Sandra Jerkovic Gulin, PhD, överläkare, Hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov, RCC Sydöst

Thomas Relander, docent, överläkare, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd

Ulrika Hansson, överläkare, Patologisk/cytologisk klinik, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, RCC Väst

Patientföreträdare har deltagit i arbetet.

24.3

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Följande personer har medverkat till tidigare versioner av vårdprogrammet: Carina Gjertz, Hans Hagberg, Annika Aronsson, Christer Jansson, Ingemar Lagerlöf, Yvonne Eklund, Annica Inerot, Britt-Marie Coffey, Julie Christiansen

24.4

Jäv och andra bindningar

Medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Mellansverige.

24.5

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Emma Belfrage till vårdprogramgruppens ordförande.

Version 3.1 har inte varit på remissrunda. Ändringar i version 3.1 har godkänts av Nationella arbetsgruppen cancerläkemedel (NAC) och fastställts av RCC i samverkan.

Remissversionen av version 3.0 av vårdprogrammet publicerades öppet på cancercentrum.se. Remissversionen gick till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan lämnade nedan listade organisationer synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa inkom svar från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • Allmänläkarkonsult Skåne (AKO), kompetenscentrum för primärvård i Region Skåne
 • Kunskapsteam Cancer i primärvården, Region Stockholm
 • Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel NAC
 • Nationella primärvårdsrådet
 • Patient och närståenderådet RCC Väst
 • Primärvårdskvalitet, SKR
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västmanland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • RPO Rehabilitering Habilitering och Försäkringsmedicin Region Stockholm Gotland
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för hematologi
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska blod och benmärgstransplantationsgruppen SBMT
 • Svenska dermatologers kirurgiska och onkologiska förening
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Västra Götalandsregionen

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, bearbetades vårdprogrammet och godkändes av vårdprogramgruppen och fastställdes av RCC i samverkan.