Till sidinnehåll

Symtom och kliniska fynd

KML misstänks utifrån avvikande blodvärden (leukocytos, trombocytos och ibland även anemi), förekomst av eller symtom från förstorad mjälte, eller allmänsymtom såsom trötthet, avmagring och svettningar 12. Totalt 58 % av patienterna är asymtomatiska vid diagnos (Årsrapport svenska KML-registret 2018).

Flertalet patienter med nyupptäckt, obehandlad KML har en uttalad leukocytos. I svenska KML-registret är medianvärdet för LPK (leukocytpartikelkoncentration) vid diagnos 99 x 109/L (4 - 582), och cirka en fjärdedel har LPK ≥ 200 x 109/L. Trots detta ses svåra leukostassymtom (såsom lungbesvär, neurologiska bortfallssymtom, ögonbottenblödningar med synnedsättning, perifer cirkulationsstörning och priapism) endast hos en mycket liten andel av de patienter där sjukdomen upptäcks i kronisk fas. Det går inte att ange någon klar LPK-nivå över vilken risken för svåra leukostassymtom ökar, men risken är större vid hög andel promyleocyter eller blaster (AP eller BC) 13. Cirka 95 % av alla KML-patienter är vid diagnos fortfarande i kronisk fas. Vid riskgruppering enligt Sokal-score hamnar cirka hälften av patienterna i intermediär riskgrupp, och cirka en fjärdedel i vardera hög respektive låg riskgrupp 1.