Till sidinnehåll

Bilaga 2. Definitioner av respons

Definition av molekylär respons vid RT-qPCR för BCR::ABL1 *

*) För ytterligare detaljer om kvalitetskrav och svarsrutiner, se publicerade europeiska riktlinjer [24].

Internationella skalan, IS

För att man ska kunna jämföra individuella kvantitativa RT-qPCR-resultat för BCR::ABL1 med publicerade responsnivåer av prognostisk betydelse tar laboratorierna fram en laboratoriespecifik konversionsfaktor, CF. BCR::ABL1-nivån på den internationella skalan anges sedan enligt följande:

BCR::ABL1IS % = (kopieantalet BCR::ABL1) / (kopieantalet kontrollgen) * 100 * CF

Graden av molekylär respons

Graden av molekylär respons (MR) anges som logaritmisk reduktion från ett värde om 100 % BCR::ABL1IS.

Detta innebär kortfattat:

 • MR3 (MMR, major molecular response) är uppnått vid
  – detekterbar nivå BCR::ABL1IS ≤ 0,1 %.
 • MR4 är uppnått vid
  – detekterbar nivå BCR::ABL1IS ≤ 0,01 %
  eller
  – icke detekterbart BCR::ABL1
  i bägge fallen i cDNA där summan av kopieantalet ABL1 > 10 000 eller GUSB > 24 000.
 • MR4.5 är uppnått vid
  – detekterbar nivå BCR::ABL1IS ≤ 0,0032 %
  eller
  – icke detekterbart BCR::ABL1
  i bägge fallen i cDNA där summan av kopieantalet ABL1 > 32 000 eller GUSB > 77 000.
 • MR5 är uppnått vid
  – detekterbar nivå BCR::ABL1IS ≤ 0,001 %
  eller
  – icke detekterbart BCR::ABL1
  i bägge fallen i cDNA där summan av kopieantalet ABL1 > 100 000 eller GUSB > 240 000.

Definition av cytogenetisk respons

Tabell 2. Definition av cytogenetisk respons vid KML*

Komplett cytogenetisk respons (CCyR)

Ph+ = 0**

Partiell cytogenetisk respons (PCyR)

Ph+ 1–35 %

”Major” cytogenetisk respons (MCyR)

Ph+ 0–35 % (dvs. partiell + komplett)

”Minor” cytogenetisk respons

Ph+ 36–65 %

Minimal cytogenetisk respons

Ph+ 66–95 %

Ingen cytogenetisk respons

Ph+ > 95 %

* För att kunna utvärdera graden av cytogenetisk respons krävs cytogenetisk analys av 20–30 metafaser från benmärg.
** Om man har fått ett otillräckligt antal analyserbara metafaser kan FISH ersätta cytogenetik för att ange CCyR. CCyR föreligger om man analyserat minst 200 celler med ”dual color dual fusion”-prober vid interfas-FISH, och antalet BCR::ABL1-positiva celler understiger laboratoriets gränsvärde (i allmänhet < 1 %). Observera att FISH inte kan ersätta cytogenetik för att ange övriga grader av cytogenetisk respons.