Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

29.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

De regionala läkarrepresentanterna i vårdprogramgruppen, som samtliga även är medlemmar i Svenska KML-gruppen , är kliniskt erfarna specialister i hematologi, utsedda av sina respektive sjukvårdsregioner. I gruppen har även ingått specialister i klinisk genetik, angiologi och kardiologi. Därutöver har också en erfaren hematologisjuksköterska och en representant för patientföreningen Blodcancerförbundet deltagit i vårdprogramgruppens arbete.

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. De regionala representanterna är kliniskt erfarna specialister i hematologi. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

29.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Rose-Marie Amini, överläkare, professor, klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gisela Barbany, överläkare, docent, VO klinisk genetik, Lab medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Carina Bergvall, forskningssjuksköterska, hematologisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lucia Cavelier, Klinisk Genetik, Karolinska, Stockholm

Torsten Dahlén*, specialistläkare, ME hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Signe Danielsson, specialistläkare, hematologsektionen, VO medicin, Universitetssjukhuset, Örebro

Stefan Deneberg, överläkare, ME hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Arta Dreimane*, överläkare, regional representant Sydöst; hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Anders Gottsäter, överläkare, professor, VO akut och internmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Emil Hagström, överläkare, docent, kardiologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Andreas Hedblom, biträdande sjukhusgenetiker, VO klinisk genetik, sektionen molekylär diagnostik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Elena Holm, överläkare, med.dr., VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Anna Lübking*, biträdande överläkare, med.dr., regional representant Syd; VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Kristina Myhr-Eriksson, överläkare, VO internmedicin och geriatrik, hematologsektionen, Sunderby sjukhus

Agneta Månsson Broberg, överläkare, med.dr., tema hjärta och kärl, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karin Olsson, koordinator, sjuksköterska, RCC Mellansverige

Ulla Olsson-Strömberg*, överläkare, docent, ordförande i vårdprogramgruppen; hematologisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annica Onsjö, Stockholm, patientrepresentant, Blodcancerförbundet

Johan Richter, överläkare, professor, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund

Anders Själander*, överläkare, professor, regional representant Norr; medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus och Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Leif Stenke, överläkare, professor, PO hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Stina Söderlund*, specialistläkare, med.dr, regional representant Mellansverige; hematologisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Lovisa Wennström*, överläkare, med.dr., regional representant Väst; sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

* = av RCC utsedd regional representant för respektive sjukvårdsregion i arbetsgruppen för nationellt vårdprogram KML.

Ulla Olsson Strömberg har lett och koordinerat arbetet med vårdprogrammet. Vårdprogramkoordinator Karin Olsson, RCC Mellansverige, har organiserat remissrundorna. Vårdprogramgruppens arbete med det nationella vårdprogrammet för KML har bedrivits med stöd av RCC.

29.3

Adjungerade författare

Per Ljungman, överläkare, professor; cellterapi och allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

29.4

Tidigare medlemmar i vårdprogramgruppen

Per Anders Broliden, överläkare, PO Hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Magnus Bäck, bitr. överläkare, professor, tema hjärta och kärl, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Hans Ehrencrona, överläkare, docent, VO klinisk genetik och patologi, labmedicin, Region Skåne, Lund

Martin Höglund, överläkare, docent, hematologisektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Peter Johansson*, överläkare, docent, regional representant Väst; sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Per Ljungman, överläkare, professor, cellterapi och allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Kourosh Lotfi, överläkare, docent, hematologen, Linköpings universitetssjukhus

Lotta Ohm*, överläkare, med.dr, regional representant Stockholm; PO hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

29.5

Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har bedrivits utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Samtliga medlemmar i vårdprogramsgruppen har lämnat jävsdeklarationer.

Några medlemmar i vårdprogramgruppen har av läkemedelsföretag arvoderade uppdrag som föreläsare. Flera av medlemmarna har varit huvudprövare för kliniska studier.

Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer kan rekvireras från Regionalt cancercentrum i Mellansverige.

29.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Ulla Olsson Strömberg till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se. Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

BOT Akademiska sjukhuset
eHälsomyndigheten
Nationellt Primärvårdsråd
NAG Cancerprevention
NPO Medicinsk Diagnostik
Paramedicin region Sörmland
Sjuksköterskor i Cancervård
Specialistfysioterapeuter i Stockholm
Svenska BMT-gruppen
Svensk förening för palliativ medicin
Svensk förening för hematologi
Sveriges Arbetsterapeuter
Region Halland
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Värmland
Region Väst
Region Västmanland
Region Örebro
Sydöstra sjukvårdsregionen
Södra Älvsborgssjukhus
Region Stockholm, Kunskapsstyrningsnämnden
NAC
SFAM
SBU
TLV
PNR Region Norr
PNR Region Väst
Incyte Bioscience Nordic AB
Novartis
Pfizer AB

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.