Till sidinnehåll

Palliativ vård och behandling

15.1 Palliativ behandling i kronisk fas KML

Behandling med hydroxyurea, i stället för TKI, efter fastställd KML-diagnos kan vara ett alternativ för patienter med till exempel mycket svår komorbiditet eller i övrigt mycket kort förväntad livslängd. I denna situation kan, om hydroxyurebehandling ger biverkningar eller är otillräcklig, Busulfan (Myleran®) ges ensamt eller som komplement till hydroxyurea.

Palliativ behandling med i första hand hydroxyurea kan övervägas för patienter som sviktar på ett flertal TKI-preparat, eller har flera mutationer i BCR-ABL1som medför resistens mot 2:a eller senare generationer TKI och som inte är aktuella för allo-SCT, intensiv cytostatikabehandling eller experimentell terapi.

15.2 Palliativ behandling i accelererad fas och blastfas KML

Även vid palliativ behandling i mer avancerade faser av KML (AP och BC) kan hydroxyurea användas. Vid otillräcklig effekt kan man använda samma regimer som vid palliativ vård vid AML eller ALL. För detaljer hänvisas till respektive vårdprogram för dessa diagnoser.

15.3 Generell palliativ behandling

Här omtalas endast de palliativa insatser som är speciella för KML-patienter. I övrigt hänvisar vi till ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård” ("Nationellt vårdprogram Palliativ vård i livets slutskede,"). Därutöver ger Socialstyrelsens ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” (artikelnummer: 2013-6-4) stöd och riktlinjer för denna vård.

15.1

Palliativ behandling i kronisk fas KML

Behandling med hydroxyurea, i stället för TKI, efter fastställd KML-diagnos kan vara ett alternativ för patienter med till exempel mycket svår komorbiditet eller i övrigt mycket kort förväntad livslängd. I denna situation kan, om hydroxyurebehandling ger biverkningar eller är otillräcklig, Busulfan (Myleran®) ges ensamt eller som komplement till hydroxyurea.

Palliativ behandling med i första hand hydroxyurea kan övervägas för patienter som sviktar på ett flertal TKI-preparat, eller har flera mutationer i BCR-ABL1som medför resistens mot 2:a eller senare generationer TKI och som inte är aktuella för allo-SCT, intensiv cytostatikabehandling eller experimentell terapi.

15.2

Palliativ behandling i accelererad fas och blastfas KML

Även vid palliativ behandling i mer avancerade faser av KML (AP och BC) kan hydroxyurea användas. Vid otillräcklig effekt kan man använda samma regimer som vid palliativ vård vid AML eller ALL. För detaljer hänvisas till respektive vårdprogram för dessa diagnoser.

15.3

Generell palliativ behandling

Här omtalas endast de palliativa insatser som är speciella för KML-patienter. I övrigt hänvisar vi till ”Nationellt vårdprogram för palliativ vård” ("Nationellt vårdprogram Palliativ vård i livets slutskede,"). Därutöver ger Socialstyrelsens ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” (artikelnummer: 2013-6-4) stöd och riktlinjer för denna vård.