Till sidinnehåll

Inledning

2.1

Vårdprogrammets giltighetsområde

Vårdprogrammet gäller för alla patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) som är 18 år och äldre.

Vårdprogrammet omfattar inte atypisk KML eller andra myeloproliferativa tillstånd där man inte kunnat påvisa Philadelphiakromosomen (Ph) eller BCR::ABL1-fusionen. För detaljer, se kapitel 8, avsnittet om diagnostik.

Tidigare versioner

Datum

Beskrivning av förändring

2015-11-06

Version 1.0 fastställd av RCC i samverkan

2019-06-25

Version 2.0 fastställd av RCC i samverkan

2019-10-04

Version 2.1 Korrigering

2023-04-18

Version 3.0 fastställd av RCC i samverkan

Tidigare vårdprogram publiceras inte men kan begäras ut från Regionala cancercentrum, Regionala cancercentrum i samverkan

I Sverige insjuknar varje år cirka 100 vuxna personer (18 år och äldre) i KML. Dessa patienter utreds och behandlas vid cirka 50 olika kliniker i landet. Detta vårdprogram syftar till att ge nationella riktlinjer ör diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av vuxna patienter med KML oavsett ålder. Vårdprogrammet inkluderar också principer för handläggning av de mer avancerade, men sällsynta formerna av sjukdomen. Vi avstår dock från att närmare diskutera rent experimentella behandlingar.

Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand de läkare (hematologer och internmedicinare) som har hand om KML-patienter i olika skeden av sjukdomen. I andra hand vänder det sig till kliniska genetiker och hematopatologer som är involverade i diagnostiken av KML, och till sjuksköterskor och paramedicinare som medverkar i vården av dessa patienter. Den inledande sammanfattningen är dock skriven på ett sådant sätt att den lätt ska kunna förstås av såväl intresserade patienter som beslutsfattare inom den hematologiska cancervården.

Våra rekommendationer bygger främst på kunskaper och erfarenheter från kliniska studier, tidigare svenska KML-riktlinjer framtagna via Svensk Förening för Hematologi och data från det svenska KML-registret 1. Vi har eftersträvat samstämmighet med ledande internationella riktlinjer, i synnerhet när det gäller diagnostik och riskgruppering samt uppföljning. Det gäller inte minst de riktlinjer som utarbetats av European Leukemia Net (ELN) 2.

Introduktionen av tyrosinkinashämmare (TKI) i den kliniska behandlingen av KML i början av 2000-talet har dramatiskt förbättrat överlevnaden och livskvaliteten för KML-patienter. Risken för att sjukdomens kroniska fas övergår till den fortsatt bekymmersamma blastkrisen har kunnat minskas påtagligt, men finns fortfarande. För patienter med mycket gott behandlingssvar har man under strikt kontrollerade former inlett försök med att avbryta den kontinuerliga TKI-behandlingen. Vårdprogramgruppen vill poängtera vikten av att patienterna i möjligaste mån erbjuds att delta i kontrollerade nationella eller internationella kliniska KML-studier (bland annat tillsammans med den nordiska KML-studiegruppen, NCMLSG) för att ytterligare förbättra vården och behandlingsresultaten vid KML.

2.2

Förändringar jämfört med tidigare version

2.2.1

2023-05-02, version 3.1

Korrigering av referenser.

2.2.2

2023-04-18, version 3.0

Den första versionen av svenska nationella riktlinjer eller vårdprogram för KML publicerades redan 1984, och har därefter uppdaterats ett flertal gånger, med en mer genomgripande revision och utvidgning senast i september 2019.

Efter revision av hela vårdprogrammet har ändringar och kompletteringar införts i merparten av kapitlen. Detta är några av de viktigaste förändringarna:

  • Baserat på befintliga data om preparatens kort- och långtidseffekter och tolerabilitet samt hälsoekonomiska överväganden utgör imatinib eller dasatinib förstahandsval för majoriteten av dessa patienter.
  • Inför val av TKI-preparat bör en värdering göras av den individuella risken för sjukdomsprogression (baserad på ELTS-score), samt en värdering av patientens samsjuklighet, speciellt förekomst av lungsjukdom eller riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom.
  • Rekommendationer för cytogenetisk och molekylär monitorering har uppdaterats
  • Vårdprogrammet innehåller utvidgade rekommendationer om försök till stopp av behandling med TKI hos patienter med långvarigt s.k. djupt molekylärt behandlingssvar.
  • Vårdprogrammet innehåller en utvidgad del om riskskattning kopplad till kardiovaskulära (hjärta och blodkärl) händelser i anslutning till användning av TKI. I denna del har specialister inom angiologi och kardiologi, med kardio-onkologisk inriktning, involverats i vårdprogramsarbetet.
2.3

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp (SVF) för akut leukemi kan resultera i att KML-diagnos fastställs. Något specifikt SVF för KML finns inte.

Det finns ingen konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet. Vårdförloppet beskriver vad som ska göras medan vårdprogrammet utvecklar hur, samt anger vilken evidensgrund som finns för åtgärderna i det standardiserade vårdförloppet.

2.4

Lagstöd

Vårdens skyldigheter regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Den anger att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. God vård definieras enligt Socialstyrelsen som kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och jämlik. Vårdprogrammet ger rekommendationer för hur vården ska utföras för att uppfylla dessa kriterier. Dessa rekommendationer bör därför i väsentliga delar följas för att man ska kunna anse att sjukvården lever upp till kraven i HSL.

Patientlagen (2014:821) anger att vårdgivaren ska erbjuda patienten anpassad information om bl.a. diagnosen, möjliga alternativ för vård, risk för biverkningar och förväntade väntetider samt information om möjligheten att själv välja mellan likvärdiga behandlingar (3 kap. 1–2 § patientlagen). Vårdgivaren ska enligt samma lag erbjuda fast vårdkontakt och information om möjlighet till ny medicinsk bedömning, även i en annan region. Vårdgivaren ska också informera om möjligheten att välja vårdgivare i hela landet inom allmän och specialiserad öppenvård. Enligt det s.k. patientrörlighetsdirektivet ska vårdgivaren också informera om patientens rättighet att inom hela EU/EES välja och få ersättning för sådan vård som motsvarar vad som skulle kunna erbjudas i Sverige. Praktisk information om detta, t.ex. hur och när ersättning betalas ut, finns hos Försäkringskassan.

Enligt vårdgarantin (2010:349) har vårdgivaren en skyldighet att erbjuda patienter kontakt samt åtgärder inom vissa tider.

I HSL anges också att hälso- och sjukvården har särskilda skyldigheter att beakta barn som anhöriga och ge dem information, råd och stöd (5 kap. 7 §).

2.5

Evidensgradering

Vårdprogrammet använder evidensgraderingssystemet GRADE. För en komplett gradering ska alla ingående studier tabelleras och värderas. Detta har endast gjorts för ett urval av rekommendationerna, men principerna för GRADE-gradering har tillämpats i hela vårdprogrammet.

GRADE innebär att styrkan i rekommendationerna graderas enligt följande:

Starkt vetenskapligt underlag (++++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag (++)
Bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)
När vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller studier av likartad kvalitet är motsägande anges det vetenskapliga underlaget som otillräckligt.

Läs mer om systemet i SBU:s metodbok.

2.6

Förkortningsordlista

ABI

Ankel-brakialindex

ACA

Additional chromosomal abnormalities

AP

Accelerated phase (accelererad fas)

Allo-SCT

Allogen stamcellstransplantation

ATG

Antitymocytglobulin

BC

Blast crisis (blastkris)

CCyR

Complete cytogenetic response (komplett cytogenetiskt svar)

CgR

Cytogenetic response (cytogenetiskt svar)

CHR

Complete hematologic response (komplett hematologiskt svar)

CKD

Chronic kidney disease

CMV

Cytomegalvirus

CMR

Complete molecular response (komplett molekylärt svar)

CP

Chronic phase (kronisk fas)

CTCAE

Common Terminology Criteria for Adverse Events (gradering av biverkninggar)

DMR

Deep molecular response

EBMT

European Society for
Blood and Marrow Transplantation

ELN

European Leukemia Net

ELTS

Eutos Long Term Survival 

EUTOS

European Treatment Outcome Study

FISH

Fluorescens in situ-hybridisering

G-CSF

Granulocytstimulerande faktor

GFR

Glomerulär filtrationshastighet

GvL

Graft versus leukemia (transplantat kontra leukemi)

GvHD

Graft versus host disease (transplantat kontra värdreaktion)

HR

Hög risk

IFN

Interferon

IR

Intermediär risk

KML

Kronisk myeloisk leukemi

LDL

Low-density lipoprotein

LFS

Leukemia free survival (leukemifri överlevnad)

LPK

Leukocytpartikelkoncentration

LR

Låg risk

MCyR

Major cytogenetic response

MMR

Major molecular response

NMDP

National Marrow Donor Program (USA)

MRD

Minimal or measurable residual disease (minimal eller mätbar kvarvarande sjukdom)

NGS

Next generation sequencing

NRM

Non-relapse mortality (efter allo-SCT)

OS

Overall survival (totalöverlevnad)

PBSC

Perifera blodstamceller

PCyR

Partiell cytogenetisk respons

PAOD

Perifer arteriell ocklusiv sjukdom

Ph

Philadelphiakromosom

RIC

Reduced intensity conditioning transplantation (transplantation med konditionering av reducerad intensitet)

RT-PCR

Polymeraskedjereaktion med omvänd transkription

RT-qPCR

Kvantitativ realtids-RT-PCR (reverstranskriptas polymeraskedjereaktion)

RCC

Regionala cancercentrum

RD

Related donor (besläktad givare)

SFH

Svensk Förening för Hematologi

URD

Unrelated donor (obesläktad givare)

TFR

Treatment free remission (frånvaro av sjukdom under behandlingsuppehåll)

TIA

Transitorisk ischemisk attack

TPO

Trombopoetin

TKI

Tyrosinkinasinhibitor (hämmare)

TRM

Transplant related mortality (transplantationsrelaterad dödlighet)