Till sidinnehåll

Egenvård

Sammanfattning och rekommendationer

Betydelsen av egenvård och livsstilsfaktorer bör diskuteras med patienten. Fysisk aktivitet kan ha positiva effekter på livskvalitet och fatigue, men bör anpassas till den enskilda individen.

18.1

Fysisk aktivitet

Studier har visat att fysisk aktivitet vid HCC samt cancersjukdom generellt kan medföra positiva effekter på muskelstyrka, kondition, livskvalitet och trötthet, men mer evidens behövs 388401402403404. Personer med HCC bör vara så aktiva som sjukdomen tillåter och framför allt bör de undvika långvarigt sittande och liggande. Den fysiska aktiviteten bör dock anpassas till den enskilda individens förutsättningar. 

18.2

Egenmedicinering med analgetika och naturläkemedel

Patienter med HCC har ofta en underliggande leversjukdom och ibland nedsatt leverfunktion. Vid nedsatt leverfunktion bör patienten undvika icke-receptbelagda analgetika som ofta innehåller NSAID eller ASA.

Naturläkemedel och örtteer som säljs utomlands eller via internet bör undvikas, eftersom det finns risk för idiosynkratiska toxiska reaktioner och leverskada. Naturläkemedel och örtteer som saluförs som kända varumärken i butik i Sverige ger dock mindre risk för leverpåverkan.

18.3

Riskbruk (alkohol, narkotika och tobak)

En metaanalys visar att upphörd alkoholkonsumtion preoperativt minskar antalet postoperativa komplikationer (Cochrane review). Det finns också ett samband mellan hög konsumtion av alkohol eller tobak och försämrad prognos efter HCC-diagnosen. Sambandet är sannolikt starkast vid tidigt upptäckt HCC, som kan behandlas kirurgiskt, och där man har en längre överlevnad 405. Konsumtion av > 20 gram alkohol/dag (motsvarande > 10 standardglas/vecka) har i en japansk studie visats försämra prognosen för patienter med HCC 406. Rökning ökar risken för kolangit efter levertransplantation 407.

Generellt kan man därför rekommendera patienten rökstopp och att avstå från alkohol inför leverkirurgi, samt postoperativt efter behandling av tidig HCC. Även om evidens saknas vid intermediär och avancerad HCC, borde en alkoholkonsumtion på mer än 20 g/dag undvikas, eftersom den kan ge leverpåverkan med risk för ökad inflammation vilken teoretiskt kan stimulera tumörtillväxt. En låg dos alkohol (< 20 g/dag) kan samtidigt förbättra livskvaliteten för många patienter vilket måste vägas mot risken vid intermediär eller avancerad HCC.