Till sidinnehåll

Underlag för nivåstrukturering

Nivåstruktureringen beskriver vilka vårdnivåer som behöver arbeta för att säkerställa HCC-övervakning och tidig diagnostik, behandlingskvalitet, strukturerad uppföljning av patienter, utvärdering av verksamheten samt patientsäkerhet men även ekonomi, bekvämlighet och regionala hänsyn.

Vi identifierar tre olika vårdnivåer som ansvara för utredning, vård, uppföljning och registrering av patienter med HCC:

 • Vårdcentraler, närsjukhus, palliativ vård
  Kan medverka i utredning och HCC-övervakning. Ger symtomlindrande behandling. Kommunicerar med annan vårdnivå.
 • Länssjukhus och länsdelssjukhus
  Erbjuder och genomför screening och HCC-övervakning av definierade målgrupper. Genomför utredning, till exempel enligt SVF, utreder inför ställningstagande till transplantation och kommunicerar med en multidisciplinär konferens vid ett levercentrum. Följer upp efter kurativt syftande kirurgi.
 • Levercentrum
  Har kompetens inom behandling av levertumörsjukdomar: hepatologisk, onkologisk, leverkirurgisk, diagnostisk och interventionell. Samarbetar med ett transplantationscentrum.

Verksamhet och ansvar som ska finnas vid de sjukhus som bedriver regional MDK (för de 6 sjukvårdsregionerna):

 • MDK för respektive sjukvårdsregion varje vecka året runt
 • kompetens inom kirurgi och ablation med tillgänglighet för konsultationer
 • regional behandling med kemoembolisering
 • medicinsk antitumoral behandling.

Ett regionalt medicinskt samordningsansvar bör finnas för att få en vårdkedja som möjliggör deltagande i studier, behandling med nya preparat, samordning och utveckling. Kvalitetsregistret kommer från 2019 att registrera påbörjad medicinsk behandling vilket också ökar krav på samverkan.

Universitetssjukhusen med transplantationscentrum (Sahlgrenska och Karolinska Huddinge), har ansvar för att möjliggöra MDK som inremitterande levercentrum kan delta i. De är också ansvariga för samverkan angående eventuell preoperativ behandling.

Den här nivåstruktureringen innebär ett centraliserat ansvar för bedömning och behandling i de sex sjukvårdsregionerna. Det är motiverat av:

 • Volym för att uppnå kompetens: Oavsett om det är medicinsk antitumoral behandling, TACE, ablativ behandling eller kirurgi, så krävs en volym för att minska sjukligheten och för att upptäcka och behandla komplikationer adekvat.
 • Hög komplikationsfrekvens vid behandling av HCC. Multidisciplinär bedömning och behandling bör kunna minska komplikationsrisk.
 • Lägre kostnad: Palliativ såväl som kurativt syftande behandling är kostsam, och ett centraliserat ansvar möjliggör en bedömning av kostnad och nytta.