Till sidinnehåll
Kunskapsbank för cancervården Till cancercentrum.se

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

De valda indikatorerna nedan visar på kvalitet genom att mäta vårdprocess och resultat. De indikatorer som vårdprogramgruppen valt är kopplade till variabler som registreras i det nationella kvalitetsregistret SweLiv. Efter att det tidigare vårdprogram publicerats har det kommit ett standardiserat vårdförlopp, SVF, för HCC, och vårdprogramgruppen stöttar betydelsen av de ledtider som finns i SVF. Ledtiderna registreras inte helt kongruent med SVF i SweLiv, och utelämnas därför här, men utförlig redovisning av ledtider, till exempel till MDK och behandling, finns online och i årsrapporter här.

Täckningsgrad

Mått: Andel som finns registrerade i SweLiv i jämförelse med fall som anmälts till cancerregistret. Måltal: > 95 % täckningsgrad för föregående år i årsrapport från SweLiv.

Överlevnad

Mått: Relativ överlevnad beräknad efter diagnosdatum, för samtliga, för potentiellt kurativt behandlade (leverresektion, ablation, samt transplantation) samt för de palliativt behandlade.

Måltal: Relativ ettårsöverlevnad överstigande 50 % efter diagnos för aktivt palliativt behandlade. Relativ femårsöverlevnad efter diagnos > 25 % för hela gruppen av HCC, och > 40 % för den sammanlagda gruppen som behandlats med leverresektion, ablation, samt transplantation.

Andel HCC, detekterad vid HCC-övervakning, som planeras för kurativt syftande behandling

Mått: Andel av de patienter där HCC upptäcks vid HCC-övervakning, som planeras för potentiellt kurativ behandling (resektion, ablation eller transplantation).

Måltal: 70% av HCC som upptäckts vid HCC-övervakning ska vara möjlig att planera för kurativ behandling.

Kommentar: Syftet med övervakningen är att detektera tumör i ett tidigt skede, och därmed kunna erbjuda kurativt syftande behandling. En hög andel kurativt behandlade tumörer, av de upptäckta vid HCC-övervakning, förutsätter hög kvalitet i organisationen som ansvarar för övervakningen.

Andel HCC vid underliggande leversjukdom, som planeras för kurativt syftande behandling

Mått: Andel av diagnostiserad HCC med underliggande leversjukdom eller cirros som kan behandlas med kurativ intention.

Måltal: 50 % av patienter med underliggande leversjukdom ska vara möjliga att planera för kurativ behandling för.

Kommentar: En hög andel kurativt behandlade, vid underliggande leversjukdom, talar för fungerande radiologiska rutiner även om inte kriterier för HCC-övervakning uppfylls.

Nästa kapitel
23 Vårdprogramgruppen