Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

De valda indikatorerna nedan visar på kvalitet genom att mäta vårdprocess och resultat. De indikatorer som vårdprogramgruppen valt är kopplade till variabler som registreras i det nationella kvalitetsregistret SweLiv. Efter att det tidigare vårdprogram publicerats har det kommit ett standardiserat vårdförlopp, SVF, för HCC, och vårdprogramgruppen stöttar betydelsen av de ledtider som finns i SVF. Ledtiderna registreras inte helt kongruent med SVF i SweLiv, och utelämnas därför här, men utförlig redovisning av ledtider, till exempel till MDK och behandling, finns online och i årsrapporter här.

Täckningsgrad

Mått: Andel som finns registrerade i SweLiv i jämförelse med fall som anmälts till cancerregistret. Måltal: > 95 % täckningsgrad för föregående år i årsrapport från SweLiv.

Överlevnad

Mått: Relativ överlevnad beräknad efter diagnosdatum, för samtliga, för potentiellt kurativt behandlade (leverresektion, ablation, samt transplantation) samt för de palliativt behandlade.

Måltal: Relativ ettårsöverlevnad överstigande 50 % efter diagnos för aktivt palliativt behandlade. Relativ femårsöverlevnad efter diagnos > 25 % för hela gruppen av HCC, och > 40 % för den sammanlagda gruppen som behandlats med leverresektion, ablation, samt transplantation.

Andel HCC, detekterad vid HCC-övervakning, som planeras för kurativt syftande behandling

Mått: Andel av de patienter där HCC upptäcks vid HCC-övervakning, som planeras för potentiellt kurativ behandling (resektion, ablation eller transplantation).

Måltal: 70% av HCC som upptäckts vid HCC-övervakning ska vara möjlig att planera för kurativ behandling.

Kommentar: Syftet med övervakningen är att detektera tumör i ett tidigt skede, och därmed kunna erbjuda kurativt syftande behandling. En hög andel kurativt behandlade tumörer, av de upptäckta vid HCC-övervakning, förutsätter hög kvalitet i organisationen som ansvarar för övervakningen.

Andel HCC vid underliggande leversjukdom, som planeras för kurativt syftande behandling

Mått: Andel av diagnostiserad HCC med underliggande leversjukdom eller cirros som kan behandlas med kurativ intention.

Måltal: 50 % av patienter med underliggande leversjukdom ska vara möjliga att planera för kurativ behandling för.

Kommentar: En hög andel kurativt behandlade, vid underliggande leversjukdom, talar för fungerande radiologiska rutiner även om inte kriterier för HCC-övervakning uppfylls.