Till sidinnehåll

Patientinformation

Logotyp som föreställer Lungcancerföreningen

Sammanfattning

  • Lungcancerföreningen är en förening för patienter, närstående och andra som vill delta i arbetet för en förbättrad lungcancervård i Sverige.
  • Lungcancerföreningen arbetar på olika sätt med stödjande verksamhet för patienter och närstående.
  • Lungcancerföreningen är en oberoende förening som får ekonomiskt stöd i form av statsbidrag från Socialstyelsen samt bidrag från Cancerfonden.

Lungcancerföreningen vänder sig framför allt till de som fått lungcancer, men även till närstående och andra som tycker att arbete för förbättrad vård, bemötande, behandling och överlevnad vid lungcancer är viktigt. Lungcancerföreningens vision är att arbeta bort stigmatisering – alla kan drabbas av lungcancer! Vi verkar för en rättvis och jämlik cancervård, för kortare väntetider och för mer forskning kring lungcancer. Ett viktigt mål är att bli fler medlemmar i föreningen.

Patientföreningen startades 2004 med syfte att ge medmänskligt stöd till de som fått lungcancer. Av den anledningen fick den då namnet Stödet. Efter ett antal år med små ekonomiska resurser hade verksamheten 2011 vuxit så pass att föreningen uppfyllde Socialstyrelsens krav för att få ekonomiskt stöd. År 2016 ändrade föreningen sitt namn till Lungcancerföreningen.

Viktigt för oss är att stötta forskning och utveckling inom lungcancerområdet för en förbättrad överlevnad. Vi vill att mer anslag skall gå till lungcancerforskningen. En sak som ligger oss varmt om hjärtat är att stoppa all tobaksrökning och därmed även passiv rökning.

Vi kräver att screening och behandling av lungcancer prioriteras så att fler lungcancerfall kan upptäckas och behandlas tidigt. Ökad kunskap inom primärvården är också en viktig faktor för tidig upptäckt. Vi arbetar även för att de stora regionala skillnaderna i väntetid från diagnos till behandlingsstart skall minska. Det behövs en översyn av de nationella skillnaderna i lungcancervården för att utröna vad som är anledningen till den stora ojämlikhet vi ser i dag. Var du bor ska inte avgöra vilken vård du får!

Vi deltar i nationella och internationella kongresser och i arbetet med lokala och nationella vårdprogram m.m. Lungcancerföreningen deltar också i nationella sammanslutningar av patientföreningar och i flera internationella sammanslutningar, bl.a. patientföreningar för lungcancer. En starkare röst gör sig lättare hörd.

Lungcancerföreningen är helt fristående från politiska eller andra grupper. Vi får ekonomiskt stöd i form av statsbidrag från Socialstyelsen samt bidrag från Cancerfonden. Föreningen genomför också projekt med stöd från läkemedelsföretagen. Samarbetet sker helt på föreningens egna villkor och strikt efter läkemedelsindustrins etiska regelverk.  

Vi är glada för den snabba utvecklingen av nya effektiva mediciner mot lungcancer och är angelägna om att den ska fortsätta och att dessa mediciner ska komma också lungcancerpatienterna i Sverige till del.

Medlemskap i Lungcancerföreningen kostar 150:- per år för enskild medlem eller 250:- för familjemedlemskap. Genom att bli medlem ger man föreningen medel och mandat att föra talan, väcka opinion och hålla verksamheten levande. Mera information finns på vår hemsida www.lungcancerforeningen.se 

Stödtelefon: 020-88 55 33 för råd och stödsamtal. Lämna meddelande på telefonsvararen, du blir sedan uppringd. Vi försöker att svara inom 24 timmar.

Kontakt Lungcancerföreningen: info@lungcancerforeningen.se eller Box 17017, 104 62 Stockholm

Vi finns på Facebook med tre olika grupper, en allmän, en för patienter och en för närstående.

Vi har även ett konto på Instagram: @lungcancerforeningen

Sedan några år driver vi även Lungcancerpodden – www.lungcancerpodden.se

På vår hemsida hittar du mer information om aktiviteter, informationsmaterial, filmer och patientberättelser.