Till sidinnehåll

Multidisciplinär konferens

MDK har varit rutin sedan tidigt 70-tal på flera sjukhus och på senare år har videokonferenser blivit rutin även mellan olika sjukhus och vårdnivåer. Det kan innebära flera positiva effekter såsom en bättre kommunikation mellan specialister, möjlighet till undervisning och mer jämlik bedömning. MDK kan även underlätta inklusion av patienter i behandlingsstudier.

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för lungcancervård har behandlingsbeslut i multidisciplinär terapikonferens angivits med hög prioritet och med hög styrkegrad för rekommendationen. Det finns dock ingen enhetlig anvisning om vilka discipliner som skall vara representerade vid en MDK för lungcancer.

Sammansättningen av den multidisciplinära konferensen varierar över landet och är inte vetenskapligt underbyggd. Vanligen bör dock lungmedicinare, onkolog, patolog/cytolog, radiolog och kontaktsjuksköterska delta. Vid diskussion kring kirurgiska fall bör toraxkirurg delta. Dessutom kan representanter för klinisk fysiologi/nuklearmedicin samt företrädare för palliativ medicin medverka.