Till sidinnehåll

Kvalitetsindikatorer och målnivåer

23.1

Kvalitetsindikatorer

Det finns i dag fyra nationella källor som omnämner kvalitetsindikatorer: Svenska lungcancerregistret, standardiserade vårdförlopp (SVF), Nationella riktlinjer för lungcancervård från 2011 och det nuvarande vårdprogrammet för lungcancer. Många av kvalitetsindikatorerna finns med i samtliga källor, men en del finns endast exklusivt i en av källorna.

Arbetet med kvalitetsindikatorer och målnivåer måste ses som en process i förändring och måste kontinuerlig utvärderas.

Nedan redovisas kvalitetsindikatorer som är möjliga att följa upp med data från Svenska lungcancerregistret. Kvalitetsindikatorerna täcker in diagnostik, behandling, ledtider och överlevnad. I denna version av vårdprogrammet anges inga målnivåer. För målnivåer hänvisas till Svenska lungcancerregistrets rapporter respektive Socialstyrelsens nationella riktlinjer för lungcancervård från 2011.

Nr

Indikator

Process-/resultatmått

1.

PET-DT

Andel patienter med lungcancer som genomgår PET-DT inför start av kurativt syftande terapi

2.

EBUS

Andel patienter som genomgått EBUS under utredningen

3.

DT/MR hjärna inför kurativt syftande behandling

Andel patienter med lungcancer stadium III där kemoradioterapi planeras som genomgår DT/MR hjärna

4.

Molekylärpatologisk testning

Andel patienter med NSCLC, där minst EGFR, ALK, ROS1 och BRAF genomförts

5.

MDK

Andel av alla patienter som är bedömda på multi­disciplinär konferens (MDK) inför primär behandling

6.

Lokaliserad sjukdom

Kurativt syftande behandling

Andel patienter med icke-småcellig lungcancer, stadium I–II, PS 0–2, som får kurativt syftande kirurgi eller SBRT

7.

Lokalt avancerad sjukdom

NSCLC

Kurativt syftande behandling

Andel patienter med NSCLC, stadium III, PS 0–1, som får kurativt syftande kemoradioterapi

8.

Lokalt avancerad sjukdom

SCLC

Kurativt syftande behandling

Andel patienter med SCLC, stadium II-III, PS 0–1 som får kurativt syftande kemoradioterapi

9.

Ledtider från remiss till start av behandling - Kirurgi

20-50-80 percentilen

Antal dagar tills 20%, 50% respektive 80% av patienterna har genomgått kirurgi

10.

Ledtider från remiss till start av behandling – Läkemedelsbehandling vid Stadium IV

20-50-80 percentilen

Antal dagar tills 20%, 50% respektive 80% av patienterna med tumörstadium IV som har inlett läkemedelsbehandling

11.

Ledtider från remiss till start av behandling – Kemoradioterapi (kemoterapidelen) vid stadium III

20-50-80 percentilen

Antal dagar tills 20%, 50% respektive 80% av patienterna med tumörstadium III som har inlett kemoterapidelen av kemoradioterapi

12.

Ledtider från remiss till start av behandling – Kemoradioterapi (radioterapidelen) vid stadium III

20-50-80 percentilen

Antal dagar tills 20%, 50% respektive 80% av patienterna med tumörstadium III som har inlett strålbehandlingsdelen av kemoradioterapi

14.

1-årsöverlevnad efter lungcancerdiagnos

Andel patienter som är i livet ett år efter datum för lungcancerdiagnos, totalt och uppdelat på tumörstadium vid upptäckt.

15.

3-årsöverlevnad efter lungcancerdiagnos

Andel patienter som är i livet tre år efter datum för lungcancerdiagnos, totalt och uppdelad på tumörstadium vid upptäckt.

16.

5-årsöverlevnad efter lungcancerdiagnos

Andel patienter som är i livet fem år efter datum för lungcancerdiagnos, totalt och uppdelat på tumörstadium vid upptäckt