Till sidinnehåll

Epidemiologi

Faktaruta/sammanfattning

  • Antalet nya fall av lungcancer i Sverige 2014–2018 var ca 4 200 per år, varav ca 52 % var kvinnor.
  • Åldersstandardiserad incidens är 36,5 % bland män och 38,0 % bland kvinnor.
  • Medianålder vid insjuknande är 69 år (män 70 år, kvinnor 68 år).
  • Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland män och kvinnor sammantagna.
  • Beräknad relativ 5-årsöverlevnad är ca 20 % (män 17 %, kvinnor 24 %).
  • Incidensen av lungcancer i Sverige är relativt låg i ett internationellt perspektiv. Bland män är incidensen och mortaliteten lägst i Europa, och bland kvinnor är den närmare ett europeiskt medelvärde.
2.1

Förekomst och prognos

Under perioden 2014–2018 registrerades årligen ca 4 200 nya fall av lungcancer i det svenska Cancerregistret 2. Fallen var väsentligen jämnt fördelade mellan könen med lätt övervikt för kvinnor (52,8 % av fallen), och lungcancer var hos både män och kvinnor den 4:e vanligaste cancerformen, med prostata- respektive bröstcancer som vanligaste cancerform hos män respektive kvinnor. Den åldersstandardiserade incidensen var 2018 36,5 x 10-5 bland män och 38,0 x 10-5 bland kvinnor.

Under samma period rapporterades till det svenska Dödsorsaksregistret årligen drygt 3 600 dödsfall till följd av lungcancer 3. Rapporterna gäller dock olika, inte helt överlappande populationer, och båda registren är sannolikt behäftade med olika typer av rapporteringsbias. Man kan bl.a. misstänka att kliniskt diagnostiserade fall av lungcancer är underrapporterade till Cancerregistret, och att den faktiska incidensen överstiger den redovisade 4. Icke desto mindre är prognosen vid lungcancer generellt dålig. Den förväntade relativa 5-årsöverlevnaden efter diagnos är i dag ca 20 % i Sverige (17 % hos män; 24 % hos kvinnor) 5, vilket gör lungcancer till den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män och kvinnor sammantagna, såväl i Sverige som i större delen av övriga västvärlden. Prostatacancer är fortfarande en något vanligare angiven dödsorsak hos män i Sverige, medan lungcancer sedan 2005 har passerat bröstcancer som vanligaste cancerrelaterade dödsorsak hos kvinnor 3. Ökningen av lungcancerdödlighet bland kvinnor verkar dock plana av efter 2007 (figur 2.2), vilket är hoppingivande.

Incidensen av lungcancer ökar med stigande ålder (figur 2.1). Medianålder vid insjuknade ligger kring 69 år (män 70 år, kvinnor 68 år). Enstaka fall rapporteras i åldrarna 20–30 år men endast 0,6 % är yngre än 40 år vid diagnos. I åldersklasser upp till 74 år är lungcancerincidensen högre bland kvinnor, medan männen fortfarande är i övervikt i de högre åldersklasserna.

Prevalensen av lungcancer i Sverige, dvs. antalet individer som vid en viss tidpunkt lever med diagnosen, angavs vid utgången av 2016 vara ca 6 930 fall (män 2 929, kvinnor 4 001) om man räknar diagnosdatum 5 år tillbaka i tiden, och totalt ca 10 845 fall (män 4 434, kvinnor 6 411) oaktat diagnosdatum 5. Många av dessa är dock sannolikt botade från sin lungcancer.

Prognosen vid lungcancer beror, liksom vid andra maligna sjukdomar, på en rad kliniska och tumörrelaterade faktorer. Två av de viktigaste kliniska prognosfaktorerna vid lungcancer är tumörstadium och patientens performance status, men även kön (se ovan), ålder, tumörtyp, val av behandling och en rad tumörbiologiska egenskaper har prognostisk betydelse.

Sett över längre tid har prognosen vid lungcancer trots allt förbättrats något. För patienter som fick diagnosen under 1960-talet var den förväntade 5-årsöverlevnaden < 5 % och nästan helt begränsad till fall som kunde opereras. I en västsvenskt populationsbaserad studie av 3 285 konsekutiva lungcancerfall med diagnos under perioden 1976–1985 var den observerade 5-årsöverlevnaden 8,3 %. Dagens förväntade långtidsöverlevnad kring 20 % innebär i relativa tal nästan en tredubbelt förbättrad långtidsprognos under 50 år, men är i absoluta tal mindre uppmuntrande, särskilt som den sannolikt till viss del kan tillskrivas den ökande andelen kvinnor med lungcancer, och till mindre del terapeutiska framsteg. En andel av den förbättrade långtidsöverlevnaden kan dock tillskrivas modern radioterapi, medan ett breddinförande av kemoterapi och modern läkemedelsbehandling framför allt har påverkat 1-, 2- och 3-årsöverlevnaden i gynnsam riktning.

Tabell som visar fall av lungcancer per kön och ålder.Figur 2.1 Incidens av lungcancer (antal fall/100 000) i Sverige 2016–2018, per åldersklass.

2.2

Förekomst över tiden

Incidensen av lungcancer har under de senaste 60 åren sett olika ut bland män och kvinnor. Bland män sågs en kontinuerlig ökning fram till mitten av 1970-talet. Därefter vände kurvan och sedan början av 80-talet har incidensen av lungcancer bland män successivt minskat (figur 2.2). Den genomsnittliga årliga förändringen är under de senaste 20 åren -0,8 %, och under de senaste 10 åren -2,0 %. Trenden bland kvinnor är en kontinuerlig ökning av incidensen sedan Cancerregistret inrättades 1958. Under de senaste 20 åren är den genomsnittliga förändringen +2,1 %, och under de senaste 10 åren +0,7 %. Den åldersstandardiserade incidensen av lungcancer var fram till 2016 högre bland män, men skillnaden har minskat över tiden, och incidensen är under de senaste två åren något högre bland kvinnor. Olikheter i incidensutveckling bland män och kvinnor kan i huvudsak härledas till könsrelaterade skillnader i rökvanor sedan 1950-talet, då tobaksrökning efter hand blev allt vanligare bland kvinnor men minskade bland män.

Diagram över antal tumörer och antal döda per 100 000 invånare.Figur 2.2 Incidens och mortalitet av lungcancer i Sverige 1970–2018.

Antalet rapporterade fall av lungcancer (till skillnad från åldersstandardiserad incidens) har under de senaste 15 åren varit tämligen konstant hos män, men ökat hos kvinnor (figur 2.3). Den genomsnittliga årliga förändringen under den sista 15-årsperioden är +0,7 % bland män och +3,8 % bland kvinnor, vilket sammantaget ger i genomsnitt ca 2 % fler fall per år. Över en 15-årsperiod ser vi därför ca 30 % fler fall av lungcancer i sjukvården, där kvinnorna står för större delen av ökningen.

Antalet rapporterade fall av lungcancer (till skillnad från åldersstandardiserad incidens) har under de senaste 15 åren varit tämligen konstant hos män, men ökat hos kvinnor (figur 2.3). Den genomsnittliga årliga förändringen under den sista 15-årsperioden är +0,7 % bland män och +3,8 % bland kvinnor, vilket sammantaget ger i genomsnitt ca 2 % fler fall per år. Över en 15-årsperiod ser vi därför ca 30 % fler fall av lungcancer i sjukvården, där kvinnorna står för större delen av ökningen.

Diagram över nya fall av lungcancer.Figur 2.3 Antal nya fall av lungcancer i Sverige 1970–2018

2.3

Internationellt perspektiv

I ett internationellt perspektiv är förekomsten av lungcancer i Sverige relativt låg. Den i relation till världspopulationen åldersstandardiserade incidensen var 2018 endast 16,9 x 10-5 bland män, och 18,1 x 10-5 bland kvinnor 6.

I Europeiska unionen (28 länder) insjuknar årligen ca 300 000 individer i lungcancer. Den åldersstandardiserade incidensen (ASR, European New) var 2018 69 fall per 100 000 (män 97,7, kvinnor 46,5) 7. Bland svenska män är såväl incidens som mortalitet den lägsta i hela Europa, där Ungern toppar listan, följt av Grekland (figur 2.4). Bland de övriga nordiska länderna ligger Island och Finland bäst till, medan Danmark har den högsta förekomsten (nära EU-genomsnittet). För kvinnorna ser bilden något dystrare ut, och här ligger Sverige nära EU-genomsnittet för incidens och mortalitet på en Europalista som toppas av Danmark (figur 2.5).

I USA insjuknar årligen ca 220 000 individer i lungcancer, som också uppges vara den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos både män och kvinnor. Den relativa 5-årsöverlevnaden anges till 19,9 % (män 16,7 %, kvinnor 23,3 %; diagnosår 2009–2015) 7.

I Kina, som har en snabbt växande ekonomi och i många avseenden i dag efterliknar västvärlden i livsstilsuttryck, inklusive rökvanor, kan man se en kraftig ökning av lungcancer. Antalet dödsfall i lungcancer har under en 30-årsperiod ökat med nästan 500 %, och har passerat ventrikelcancer som vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Antalet nya fall i urbaniserade områden var 2014 ca 450 000, motsvarande en incidens på 36,7 per 100 000 8. Av Kinas gigantiska population på ca 1,3 miljarder invånare är 350 miljoner rökare och ca 540 miljoner är passiva rökare. Dessa siffror pekar på en tragisk utveckling av lungcancerförekomsten även under de följande 30 åren.

Diagram över dödlighet i lungcancer för män i Europa.Figur 2.4 Incidens och mortalitet i lungcancer 2018 i Europa, män.

Diagram över dödlighet i lungcancer för kvinnor i Europa.Figur 2.5 Incidens och mortalitet i lungcancer 2018 i Europa, kvinnor.