Till sidinnehåll

Vårdprogramgruppen

25.1

Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

25.2

Vårdprogramgruppens medlemmar

Vårdprogramsgruppen är utsedd av RCC i samverkan och består av nedan ordinarie ledamöter. Vårdprogramsgruppen ansvarar för vårdprogramsarbetet som sker i nära samverkan med Svenska planeringsgruppen för lungcancer. Vårdprogramsgruppens ordinarie ledamöter är f.n. (januari 2020):

 • Mikael Johansson, ordförande, docent, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Annelie Behndig, docent, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. RCC Norr
 • Kristina Lamberg, överläkare, Lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. RCC Uppsala Örebro
 • Gunnar Wagenius, docent, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. RCC Stockholm Gotland
 • Magnus Kentson, överläkare, Medicinkliniken, Lung-allergisektionen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. RCC Sydöst
 • Jan Nyman, docent, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. RCC Väst
 • Maria Planck, docent, Lungkliniken, Lunds universitetssjukhus, Lund. RCC Syd

Vårdprogramsgruppen har utsedda regionala suppleanter som deltar aktivt i arbetet med vårdprogrammet. Dessa suppleanter är för närvarande (januari 2020):

 • Per Landelius, överläkare, Blekingesjukhuset, Karlskrona. RCC Uppsala Örebro
 • Oscar Grundberg, överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. RCC Stockholm Gotland
 • Mattias Olin, överläkare, Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. RCC Sydöst
 • Bengt Bergman, docent, Lungkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. RCC Väst
 • Jens Englesson, överläkare, Onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund. RCC Syd

Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård.
www.cancercentrum.se

 

Till vårdprogramgruppen har adjungerats

 • Marie Svensson, specialistsköterska, tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • RCC Stockholm Gotland
 • Mia Rajalin, Lungcancerföreningen
 • Peter Björkdahl, Lungcancerföreningen
25.3

Författare

Författare till de olika avsnitten i vårdprogrammet har engagerats både inom och utanför planeringsgruppen. I nedanstående tabell anges vem som varit huvudansvarig för respektive kapitel. Utöver huvudansvariga kan andra personer ha anlitats för rådgivning och granskning, och ett redaktionellt arbete har utförts av Bengt Bergman. Samtliga kapitel har diskuterats och skrivningarna fastställts i planeringsgruppen.

Kapitel

Författare

Inledning

Mikael Johansson, docent, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bengt Bergman, docent, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Epidemiologi

Bengt Bergman, docent, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Etiologi

Hillevi Rylander, överläkare, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Fredrik Persson, Specialistläkare Klinisk Genetik och Onkologi, Klinisk Genetik och Genomik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (ärftlighet)

Stéfanos Tsiaprázis, Specialistläkare Klinisk Genetik och Onkologi, Klinisk Genetik, Akademiska Sjukhuset, Uppsala (ärftlighet)

Maria Plank, docent, Lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Tobaksprevention

Matz Larsson, överläkare, Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro

Lungcancerscreening

Bengt Bergman, docent, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jarek Kosieradzki, överläkare, Lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Små nodulära förändringar

Bengt Bergman, docent, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Hirsch Koyi, docent, Lungenheten, Division Medicin, Gävle Sjukhus, Gävle

Symtom och kliniska fynd

Eva Brandén, överläkare, Lungkliniken, Gävle sjukhus, Gävle

Lena Olsson, överläkare, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Kristina Lamberg, överläkare, Lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Histopatologisk klassifikation

Hans Brunnström, docent, Onkologi och patologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Johan Botling, docent, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Utredning

Annelie Behndig, docent, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Magnus Kentson, överläkare, Medicinkliniken, Lung-allergisektionen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Tomas Hansen, överläkare, Bild- och Funktionsmedicincentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Behandling av lungcancer

Bengt Bergman, docent, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (sammanfattande behandlingsrekommendationer, läkemedelsbehandling)

Per Landelius, överläkare, Thoraxkliniken Blekingesjukhuset, Karlskrona (kirurgisk behandling)

Andreas Hallqvist, överläkare, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (strålbehandling)

Mikael Johansson, docent, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå (läkemedelsbehandling, strålbehandling)

Jan Nyman, docent, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg (strålbehandling)

Jens Englesen, överläkare, Onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund (strålbehandling)

Signe Friesland, överläkare, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (strålbehandling)

Mattias Olin, överläkare, Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (strålbehandling)

Simon Ekman, docent, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (läkemedelsbehandling)

Maria Plank, docent, Lungmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund (läkemedelsbehandling)

Palliativt omhändertagande

Kristina Lamberg, överläkare, Lung- och allergikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Henrik Ångström, överläkare, Palliativ medicin, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Endobronkiell behandling

Ala Muala, överläkare, Medicincentrum, Lungmedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Omvårdnad vid lungcancer

Marie Svensson, samordnande kontaktssjuksköterska, RCC Stockholm Gotland, Stockholm

Per Fransson, docent, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet

Maria Roos, leg. Arbetsterapeut, Sundsvalls sjukhus (arbetsterapi)

Eeva Europé, Specialistsjukgymnast, Tema Kvinnohälsa och hälsoproffesioner Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (fysioterapi)

Else-Marie Rasmusson, Koordinator för Bäckenrehabilitering, Regionalt Cancercentrum Syd (sexualitet och fertilitet)

Psykosocialt omhändertagande

Sara Liliehorn, Universitetslektor och leg hälso- och sjukvårdskurator, Inst. för Socialt arbete, Umeå Universitet

Karcinoider

Andreas Hallqvist, överläkare, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bengt Bergman, docent, Lungmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Malignt pleuramesoteliom

Gunnar Wagenius, docent, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Oscar Grundberg, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Per Landelius, Överläkare, Thoraxkliniken Blekingesjukhuset, Karlskrona

Tymom och tymuscancer

Hillevi Rylander, överläkare, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Per Landelius, överläkare, Thoraxkliniken Blekingesjukhuset, Karlskrona

Hans Brunnström, docent, Onkologi och Patologi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Underlag för nivåstrukturering

Svenska planeringsgruppen för lungcancer

Det nationella lungcancerregistret

Gunnar Wagenius, docent, Tema cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Patientmedverkan

Leif Carlson, Lungcancerföreningen (ordförande)

Mia Rajalin, Lungcancerföreningen

Peter Björkdahl, Lungcancerföreningen

 

25.4

Planeringsgruppen

Planeringsgruppen för lungcancer bildades 1986 på initiativ av professionen, och har sedan 1987 uppburit finansiellt stöd från Cancerfonden.

Planeringsgruppen har sedan bildandet ansvarat för det nationella vårdprogrammet för lungcancer. I dag utgör planeringsgruppen en referensgrupp för den av RCC i samverkan utsedda vårdprogramsgruppen. Det stora flertalet av vårdprogrammets författare återfinns i planeringsgruppen. Planeringsgruppen arbetar även med att initiera och samordna nationella och nordiska kliniska studier och arrangerar det årliga Svenska lungcancermötet samt utgör referensgrupp för det nationella lungcancerregistret.

 

Medlemmar i planeringsgruppen är läkare med särskilt intresse för lungcancerfrågor. Lungmedicinska och onkologiska specialiteter inom varje sjukvårdsregion är representerade i gruppen, liksom företrädare för toraxkirurgi, radiologi och klinisk patologi.

Gruppens medlemmar (januari 2021) redovisas i nedanstående tabell.

Namn

Specialitet

Sjukhus 

Maria Planck (sekr)
Jens Engleson

Onkologi

Skånes universitetssjukhus, Lund

Jarek Kosieradzki

Lungmedicin

Skånes universitetssjukhus, Lund

Hans Brunnström

Klinisk patologi

Skånes universitetssjukhus, Lund

Jan Nyman
Hillevi Rylander
Andreas Hallqvist (v ordf)

Onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bengt Bergman

Lena Olsson

Lungmedicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mattias Olin

Onkologi

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Anders Vikström

Lungmedicin

Universitetssjukhuset i Linköping

Magnus Kentson

Lungmedicin

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Rolf Lewensohn
Luigi De Petris
Signe Friesland
Gunnar Wagenius
Simon Ekman

Onkologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Oskar Grundberg

Lungmedicin

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Per Bergman

Toraxkirurgi

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Georg Holgersson

Onkologi

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kristina Lamberg

Stephanie Mindus

Lungmedicin

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Per Landelius

Toraxkirurgi

Blekingesjukhuset, Karlskrona

Thomas Hansen

Toraxradiologi

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Johan Botling

Klinisk patologi

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Hirsh Koyi

Lungmedicin

Gävle sjukhus

Mikael Johansson (ordf)

Onkologi

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Annelie Behndig
Ala Muala

Lungmedicin

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

25.5

Jäv

Det finns inga intressekonflikter mellan författare och industrin. Jävsdeklarationer för enskilda författare och medlemmar i planeringsgruppen kan redovisas på förfrågan.

25.6

Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Mikael Johansson till vårdprogramgruppens ordförande. Remissversionen av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se.

Remissversionen har gått till regionernas linjeorganisationer för kommentarer om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet samt till specialist-, professions- och patientföreningar för övriga synpunkter på innehållet. Under remissrundan har nedan listade organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll. Utöver dessa har svar inkommit från enskilda kliniker och enskilda företrädare för patienter och profession.

 • E-hälsomyndigheten
 • NAC (region Stockholm)
 • Styrning och stöd (region Stockholm)
 • Klinisk Genetik (region Stockholm)
 • NPO Medicinsk diagnostik
 • Fysioterapeuterna Sektionen för andning och cirkulation
 • RPO Norr
 • SKR:s kvinnofridssatsning
 • SFAM
 • TLV
 • AstraZeneca
 • Pfizer
 • Roche
 • Region Sydöst
 • Region Sörmland
 • Region Halland
 • Region Värmland
 • Region Kronoberg
 • Region Örebro
 • Region Västmanland
 • Region Skåne
 • Region Västra Götaland
 • Region Uppsala, Primärvården

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna, och revidering som följd av den, har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen och fastställts av RCC i samverkan.