Till sidinnehåll

Bilaga 2. Stadieindelning (UICC 2017, 8th ed)

T-stadium

T0

Ingen primärtumör påträffad

T1a

Tumör ≤ 4cm, begränsad till njuren

T1b

Tumör > 4cm men ≤ 7cm, begränsad till njuren

T2a

Tumör >7cm, ≤ 10cm, begränsad till njuren

T2b

Tumör >10 cm, begränsad till njuren

T3a

Tumörtromb i njurven eller muskelinnehållande segmentgren eller tumörinvasion i fettväv perirenalt eller i sinus renalis men inte utanför Gerotas fascia.

T3b

Tumörtromb i vena cava nedan diafragma

T3c

Tumörtromb i vena cava ovan diafragma, eller med direkt inväxt i vena cavas vägg.

T4

Tumörväxt utanför Gerotas fascia inkluderar direkt invasion in i ipsilaterala binjuren

N-regionala lymfkörtelmetastaser

N0

Inga metastaser påvisade (kräver CT/MRT-buk, annars NX)

N1

Metastaser i lymfkörtel

NX

Körtelmetastaser inte undersökta eller inte kan bedömas

M-fjärrmetastaser (kan grunda sig på klinisk undersökning)

M0

Inga påvisade fjärrmetastaser

M1

Fjärrmetastaser påvisade

 

ISUP

G1

Inga eller små basofila nucleoler vid 400 förstoring.

G2

Tydliga och eosinofila nucleoler vid 400 förstoring och synliga men ej prominenta vid 100 förstoring.

G3

Stora, prominenta och eosoinofila nucleoler vid 100 förstoring.

G4

Uttalad kärnpleomorfism, flerkärna jätteceller och/eller sarkomatös differentiering.